Strefa mieszkańca

Rejestracja stowarzyszenia lub klubu sportowego

Rejestracja klubu sportowego w ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej w formie stowarzyszenia

Rejestracja Klubu Sportowego w Ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia

Organem rejestrującym kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej działające w formie stowarzyszenia, które prowadzą działalność statutową w mieście Jastrzębie-Zdrój jest:

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój


Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki (oryginały):
– statut stowarzyszenia ( 2 egzemplarze),
– lista założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
– informacje o adresie siedziby,
– protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

  • o powołaniu klubu sportowego,
  • o wyborze komitetu założycielskiego,
  • o wyborze zarządu,
  • o wyborze komisji rewizyjnej,
  • o przyjęciu statutu,

– oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa – 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: Bank Spółdzielczy Jastrzębie 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020A.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dialogu Społecznego – Referat Organizacji Pozarządowych, pokój 210A,
tel. 32/47 85 135,
mail: organizacje@um.jastrzebie.pl

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni w przypadku braku błędów formalno-prawnych w dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę.

Zmiany w ewidencji

Klub sportowy wpisany do ewidencji w terminie 14 dni od dnia zmiany danych składa wniosek do Prezydenta Miasta o dokonanie zmian w ewidencji dołączając stosowne dokumenty potwierdzające zmiany.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rejestracja w krs

POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

Sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń, organizacji chcących uzyskać status organizacji pożytku publicznego oraz fundacji jest:
SĄD REJONOWY w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice

 

Złożenie wniosku w sądzie 

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia musi być złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami:

KRS W20 – jest to formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 2012 roku formularz zmieniono poprzez  dodanie pola: adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku kiedy rejestrujące się stowarzyszenie nie posiada tych danych pola te przekreślamy.

 

Do formularza podstawowego należy dołączyć:

KRS WK – formularz służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, podając ich funkcję. Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia – informację tą podajemy ze statutu. Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej należy wypełnić kolejny formularz KRS-WK.

KRS WF – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego.

 

KRS WM – Przedmiot działalności (składamy go tylko wtedy, gdy zgłaszamy jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców).

 

Dokumentyktóre załączamy do wniosku:

· statut stowarzyszenia (podpisany przez komitet założycielski lub zarząd jeśli jest wybrany),

· protokół z zebrania założycielskiego (podpisany przez przewodniczącego i sekretarza lub protokolanta),

· lista członków założycieli – zawierającą dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

· uchwały:

– o powołaniu stowarzyszenia,

– o wyborze zarządu i organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej) – jeśli takie uchwały podjęto,

– o przyjęciu statutu,

· informację o adresie siedziby stowarzyszenia lub tymczasowej siedziby.

 

Stowarzyszenia zarejestrowane winny pamiętać, iż każde zmiany we władzach stowarzyszenia, w statucie, adresie siedziby należy zgłosić do organu rejestrowego na odpowiednich formularzach tj.:

Formularze do zgłoszenia zmian w  Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji. W formularzu wpisuje się informacje o dokonanych zmianach adresu, statutu.

KRS ZK – zgłoszenia zmian w zarządzie lub komisji rewizyjnej oraz sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20).

Polecamy