Dla mieszkańca

Dofinansowanie do podręczników

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Dla kogo wsparcie?

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” skierowany jest do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. Dofinansowanie do typów szkół określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Sposób załatwienia

Co rok MEN ustala dla jednostki samorządu terytorialnego termin składania wniosku określającego ogólną liczbę dzieci objętych programem. Termin ten zostaje ogłoszony komunikatem na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty. Prezydent Miasta określa zarządzeniem termin składania wniosków w szkołach, a następnie przekazania list uczniów uprawnionych do dofinansowania przez dyrektorów szkół do Wydziału Edukacji. Po otrzymaniu list uczniów, środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników zostają przekazane na rachunek bankowy szkoły, gdzie następuje zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych (określonych w rozporządzeniu  Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022) po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy wskazanej w programie. W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, koszt zakupu podręczników zostaje zwrócony bezpośrednio na konto rodziców/opiekunów prawnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, (do wysokości wartości pomocy wskazanej w programie) do Wydziału Edukacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna; pokój 020 A

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji, pokój 419A
tel. 32 47-85-206, fax. 32 47-85-140

Polecamy