Strefa mieszkańca

Rekrutacja do przedszkoli

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju są prowadzone wyłącznie w systemie elektronicznym NABO. Logowanie do systemu odbywa się przez stronę: jastrzebie-zdroj.nabory.pl Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
Wnioski w roku 2018 można było składać od 5 do 23 lutego.

Pamiętaj!

Deklaracji NIE składasz w systemie. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania pobytu dziecka w przedszkolu.
Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

1.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach ściśle określonych w harmonogramie.
2.    Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
3.    Informacje ogólne
•    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci mieszkające w Jastrzębiu-Zdroju tj.:
•    dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
oraz
•    dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
•    Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
4.    Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
•    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
•    We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują przedszkole pierwszego wyboru według swoich preferencji.
•    Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu:
•    wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
•    drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
•    Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
•    Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.
•    Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
•    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
•    W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
•    Kolejność przyjęć komisja ustala na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych:
•    w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
•    w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIII.215.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 19 grudnia 2017 r. kryteria miejskie.
•    w przypadku uzyskania w pierwszym i drugim etapie równorzędnych wyników a przedszkole dysponuje mniejszą ilością miejsc niż kandydatów wówczas następuje losowanie poprzez system elektroniczny.
•    Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
•    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują umowę w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
•    Podpisanie umowy następuje zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
•    Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
5.    Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
•    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.


 W Jastrzębiu-Zdroju istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Polecamy