Strefa mieszkańca

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie do podręczników – rządowy program „Wyprawka szkolna”

DLA KOGO WSPARCIE?

Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Dofinansowanie dotyczy także uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do klas i typów szkół określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Co rok MEN ustala dla jednostki samorządu terytorialnego termin składania wniosku określającego ogólną liczbę dzieci objętych programem. Termin ten zostaje ogłoszony komunikatem na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty. Prezydent Miasta określa zarządzeniem termin składania wniosków w szkołach, a następnie przekazania list uczniów uprawnionych do dofinansowania przez dyrektorów szkół do Wydziału Edukacji. Po otrzymaniu list uczniów, środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników zostają przekazane na rachunek bankowy szkoły, gdzie następuje zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy wskazanej w programie. W przypadku uczniów Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek, koszty zakupu podręczników zostają zwrócone bezpośrednio na konto rodziców/opiekunów prawnych, po dostarczeniu rachunków lub faktur do Wydziału Edukacji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Ogólna; pokój 020 A

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji, pokój 419A
tel. 32 47-85-131 fax.  32 47-85-140

Polecamy