Strefa mieszkańca

Wsparcie sportu: dotacje, nagrody, stypendia

Miasto Jastrzebie-Zdrój wspiera sport poprzez różne dostępne formy. Jedną z nich sa dotacje.

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki

Ofertę mogą składać w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
pokój 204, 205, 206 budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 241, tel. 32 47 85 335

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

O dotację, może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie, tenis stołowy i judo.

Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

-    Realizacji programów szkolenia sportowego; zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników; kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach; kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów; stypendium wypłacane w kwocie netto, z zastrzeżeniem, że klub zabezpieczy środki finansowe na wypłatę pochodnych od kwoty brutto.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

-    Transfery zawodnika z innego klubu sportowego.

-    Zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu.

-    Zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów    wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

-    Wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

-    Kosztów poniesionych przez klub sportowy na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacji.

Termin złożenia dokumentów

Do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma zostać udzielona.

Wiecej informacji oraz wzory wnioskow – kliknij

Raz w roku  przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wniosek może złożyć właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika lub trenera w kancelarii (pokój 020A) Urzędu Miasta lub przesłać na adres: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Więcej informacji znjadziesz tutaj

Polecamy