Dla mieszkańca

Centrum Monitoringu

Straży Miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

 • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Lokalizacja kamer:

 1. Jar Południowy, rejon „sceny”
 2. skrzyżowanie ulic 1Maja z Kościuszki i Witczaka
 3. Al. Piłsudskiego przy przejściu dla pieszych, w rejonie apteki „Pod Lwem”
 4. skrzyżowanie ulicy Łowickiej z Mazowiecką
 5. Al. Piłsudskiego „Rondo Centralne”
 6. Park Zdrojowy „fontanna”
 7. skrzyżowanie ulic Warszawskiej z Porozumień Jastrzębskich i Poznańską
 8. ulica Wielkopolska, dojazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej
 9. skrzyżowanie ulicy Arki Bożka z ulicą Mazurską
 10. Al. Jana Pawła II przy przejściu dla pieszych w rejonie szpitala
 11. Park Zdrojowy - plac zabaw
 12. skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z ulicą Katowicką i ulicą Harcerską
 13. skrzyżowanie ulicy Broniewskiego z ulicą Kościuszki
 14. ulica 1 Maja, teren za Kompleksem „Dąbrówka”
 15. ulica Ruchu Oporu - boisko
 16. ulica Turystyczna - teren skateparku
 17. ulica Turystyczna - teren Miasteczka Ruchu Drogowego
 18. Park Zdrojowy - Inhalatorium
 19. ulica Wielkopolska, rejon bloku 105
 20. skrzyżowanie ulicy Wielkopolskiej z Małopolską

Komendant Straży Miejskiej

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że:

 1. Na terenie miasta zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Panią/Pana oraz inne osoby, w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. Wchodząc w obszar objęty monitoringiem wizyjnym zgadza się Pani/Pan na rejestrację własnego wizerunku.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunku, czynów, czasu) jest gmina miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 60.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, e-mailem: iod@remove-this.um.jastrzebie.pl.
 4. Jedynym celem, dla którego zbudowaliśmy, system monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście (obowiązek ustawowy: zapewnienie ładu i porządku publicznego).
 5. Zarejestrowane dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
 6. Zarejestrowane dane będę przekazywane na wniosek upoważnionych służb między innymi: Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarnej tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany (przetwarzany) przez okres 20 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa – art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.).
 9. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej
 10. Jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych osobowych Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Polecamy