Strefa mieszkańca

Przewodnik po straży miejskiej

Dzielnicowi

Dzielnicowi

Dzielnica Dzielnicowy
Osiedle Arki Bożka Arkadiusz Janowski Jacek Szymański
Osiedle Barbary Robert Zagórski
Osiedle Bogoczowiec, Jastrzębie Górne i Dolne Dariusz Kurasz
Osiedle Chrobrego, Osiedle Tuwima Ireneusz Ćwirzeń
Osiedle Gwarków Bartłomiej Niemczyk
Osiedle Morcinka Dorota Beśka
Osiedle Pionierów Jacek Szczepaniak
Osiedle Przyjaźń Jędrzej Francuz
Osiedle Staszica Jerzy Rokowski Krzysztof Stępień
Osiedle Zdrój Agata Radajewska
Osiedle Zofiówka Tomasz Gruszczyński
Sołectwo Moszczenica, Oś. Złote Łany Piotr Lechocki
Sołectwo Bzie Artur Juraszczyk
Sołectwo Ruptawa Grzegorz Suwisz
Sołectwo Szeroka, Borynia, Skrzeczkowice, Osiedle 1000-lecia Damian Kościuk Bartłomiej Wójcik

Centrum monitoringu

W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnegow Jastrzębiu-Zdroju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że:

 1. Na terenie  miasta zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie ciągłym tj. 24 godziny
  na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Panią/Pana oraz inne osoby, w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. Wchodząc w obszar objęty monitoringiem wizyjnym zgadza się Pani/Pan na rejestrację własnego wizerunku,
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunku, czynów, czasu) jest Gmina miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 60,
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, tel. 32 4785174, email: iod@um.jastrzebie.pl,
 4. Jedynym celem, dla którego zbudowaliśmy, system monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście (obowiązek ustawowy: zapewnienie ładu
  i porządku publicznego),
 5. Zarejestrowane dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo,
 6. Zarejestrowane dane będę przekazywane na wniosek upoważnionych służb między innymi: Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarnej tylko w uzasadnionych przypadkach,
 7. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany (przetwarzany) przez okres 20 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane,
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa – art. 9a ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.)
 9. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej,
 10. Jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
 11. Pani /Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Administrator danych osobowych
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Lokalizacja kamer:
 

1 – Jar Południowy, rejon „sceny”;

2 – skrzyżowanie ulic 1Maja z Kościuszki i Witczaka;

3 – Al. Piłsudskiego przy przejściu dla pieszych, w rejonie apteki „Pod Lwem”;

4 – skrzyżowanie ulicy Łowickiej z Mazowiecką;

5 – Al. Piłsudskiego „Rondo Centralne”;

6 – Park Zdrojowy „fontanna”;

7 – skrzyżowanie ulic Warszawskiej z Porozumień Jastrzębskich i Poznańską;

8 – ulica Wielkopolska, dojazd do „Warsztatów Terapii Zajęciowej”;

9 – skrzyżowanie ulicy Arki Bożka z Mazurską;

10 – Al. J. Pawła II przy przejściu dla pieszych w rejonie „WSS nr 2”;

11 – Park Zdrojowy „plac zabaw”;

12 – skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z ulicą Katowicką i Harcerską;

13 – skrzyżowanie ulicy Broniewskiego z Kościuszki;

14 – ulica 1Maja, teren za Hotelem „Dąbrówka”;

15 – ulica Ruchu Oporu, boisko „Orlik”;

16 – ulica Turystyczna, na terenie „Skate Park”;

17 – ulica Turystyczna na terenie „Miasteczka Ruchu Drogowego”;

18 do 23 – Park Zdrojowy „Inhalatorium”;

24 – ulica Wielkopolska, rejon bloku 105;

25 – skrzyżowanie ulic Wielkopolska z Małopolską.

Komendant Straży Miejskiej

 

Referat wykroczeń

 1. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do Sądu oraz zbieranie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie:

–  przyjmowanie zawiadomień o popełnionych wykroczeniach

–   przeprowadzanie  postępowania dowodowego w sprawach o wykroczenia,

–  wykrywanie sprawców wykroczeń,

–  przesłuchania świadków oraz osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia.

 

 1. Sporządzanie dokumentacji procesowej oraz wniosków o ukaranie do sądu.
 2. Reprezentowanie straży w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami wszystkich instancji.
 3. Sporzązdenie i wnoszenie do sądu środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia (zażalenia, apelacje, kasacje).
 4. Sporządzanie odstąpień od skierowania wniosku o ukaranie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających.
 5. Monitorowanie zmian w przepisach prawnych  i aktualizowanie informacji dot. przepisów prawnych z zakresu działania straży miejskich.

Sekcja profilaktyki

Straż Miejska działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest „inicjowanie i uczestnictwo  w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. W odniesieniu do dzieci i młodzieży Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju realizuje to zadanie poprzez:

1) działalność profilaktyczną, na którą składają się działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów w placówkach oświatowych oraz organizowanie działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny). Działania profilaktyczne skierowane są głównie do dzieci i młodzieży ale obejmują także stałe kontakty z pedagogami i nauczycielami. W każdym roku szkolnym funkcjonariusze Straży Miejskiej realizują działania informacyjno-edukacyjne praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych. Dodatkowo funkcjonariusze uczestniczyli i inicjowali wiele imprez plenerowych. Podczas nich w przyjaznej formie (gry, zabawy, konkursy), prowadzona jest edukacja na temat bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia, szczególnie w zakresie ruchu drogowego.

Co roku Straż Miejska organizuje również ogólnomiejskie konkursy profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych, które są również podsumowaniem całorocznej współpracy.

2) działania prewencyjne patroli na terenach szkól i w ich otoczeniu. Działania te realizowane są poprzez patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej, ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń w obrębie placówek oświatowych oraz w ich pobliżu, a także przeciwdziałanie zjawiskom takim jak: alkoholizm, narkomania, wagarowanie, kradzieże. Są to patrole działające na terenie całego Miasta.

Wszystkie zajęcia będą realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Aleksandrem Kaszak, nr  tel.: 32 47 85 187.

Po uzgodnieniu możliwe jest również dostosowanie danego tematu do potrzeb danej placówki.

Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017,  w ramach działań profilaktycznych, jest możliwość realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych i prelekcji na poniższe tematy:

PRZEDSZKOLA

Zajęcia w przedszkolu to zwykle pierwszy kontakt z umundurowanym funkcjonariuszem. Dlatego na początku każdych zajęć uczestnicy poznają charakterystyczne elementy munduru, mogą dotykać, przymierzać, oglądać.

W przedszkolach prowadzone są zajęcia związane z bezpieczeństwem na podwórku, w miejscu nieznanym, w trakcie zabaw z psem. W organizowanych przez przedszkola festynach rodzinnych możliwe jest wykorzystanie zestawu edukacyjnego „Autochodzik” wspomagającego naukę prawidłowych zachowań na drodze oraz popularnej wśród najmłodszych maskotki „SMokuś”.

Podsumowaniem całorocznej współpracy, jest organizowany w kwietniu w Kinie Centrum MIEJSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie”.

LP    TEMAT SPOTKANIA    TERMIN REALIZACJI

 1. „BLUE DOG”– bezpieczne zabawy z psem (IV-V latki)     cały rok
 2. Baw się bezpiecznie w wakacje    czerwiec
 3. Bezpieczna zima    grudzień-styczeń
 4. Wiem jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą    cały rok
 5.  

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III              

W pierwszych latach edukacji, w trakcie których młody człowiek nabywa cechy prowadzące do samodzielności, funkcjonariusze SM wyjaśniają dzieciom w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza w sytuacji, gdy obok nie będzie rodzica czy opiekuna.

LP    TEMAT SPOTKANIA    TERMIN REALIZACJI

 1. Bezpieczna droga do szkoły    wrzesień-październik
 2. Baw się bezpiecznie w wakacje    czerwiec
 3. Bezpieczna zima    styczeń-luty
 4. Uwaga obcy!    cały rok
 5. Strażnik Miejski moim przyjacielem    cały rok


SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

W klasach starszych strażnicy wprowadzają młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów dotyczących młodzieży szkolnej. Zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi”,  jeszcze przed osiągnięciem progu odpowiedzialności prawnej uczniowie informowani są o zagrożeniach płynących z beztroskiego używania internetu, poznają też konsekwencje popełniania czynów świadczących o demoralizacji.

Podsumowaniem całorocznych spotkań, jest organizowany w maju MIEJSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”.

LP    TEMAT SPOTKANIA    TERMIN REALIZACJI

 1. Bezpieczeństwo a Internet/cyberprzmoc    cały rok
 2.  Rola, zadania i uprawnienia Straży Miejskiej    cały rok


SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VI

LP    TEMAT SPOTKANIA    TERMIN REALIZACJI

 1.   Odpowiedzialność prawna nieletnich    cały rok


GIMNAZJUM

W szkołach gimnazjalnych strażnicy wyjaśniają młodzieży podstawowe zagadnienia prawne. Najczęściej są to pojęcia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takie jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji. W zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich wplatane są informacje dotyczące zagrożeń płynących z eksperymentowania z używkami/substancjami psychoaktywnymi.

LP    TEMAT SPOTKANIA    TERMIN REALIZACJI

 1. Odpowiedzialność prawna nieletnich    cały rok
 2. Bezpieczeństwo a Internet/cyberprzemoc    cały rok

Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w systemie całodobowych dyżurów pełnionych przez pracowników Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej.

Zadania stojące przed PCZK:

 1. Prowadzenie całodobowego monitoringu zagrożeń  kryzysowych oraz informowanie szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego o zaistniałej sytuacji.
 2. Przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa miasta, współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska.
 3. Udział w ostrzeganiu i alarmowaniu ludności Jastrzębia Zdroju o zaistniałym (potencjalnym) zagrożeniu. Współpraca w tym zakresie z lokalnymi mediami.
 4. Nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.
 5. Przyjmowanie informacji o zagrożeniu, dokonywanie analizy i prognozy rozwoju sytuacji zagrożenia.
 6. Przekazywanie informacji o zdarzeniach do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.
 7. Utrzymywanie stałej łączności z WCZK w Katowicach.
 8. Dokonanie wstępnej oceny sytuacji kryzysowej i powiadomienie Prezydenta Miasta.

Patrol ekologiczny

Eko-Patrol tworzą pracownicy Straży Miejskiej, dla których zadaniami priorytetowymi są zadania z zakresu szeroko rozumianego utrzymania czystości i porządku.

Wsparciem dla tej grupy, zwłaszcza merytorycznym, są pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta. Mocną strona patrolu jest jego „ciągła” obecność w terenie, co w przypadku pracowników w/w wydziałów jest niemożliwe z uwagi na szeroki wachlarz powierzonych zadań.

CELE:

Kontrola nieruchomości, kontrola właścicieli nieruchomości w aspekcie obowiązków nałożonych zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym kontrola:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,
 2. utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 3. zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z przyjętymi zasadami,
 4. pozbywania się odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa,
 5. przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
 6. wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i opróżnianie tych zbiorników zgodnie z prawem lokalnym,
 7. podmiotów świadczących usługi komunalne,
 8. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości prywatnych.

Polecamy