Dla mieszkańca

Świadczenia rodzinne

W Urzędzie Miasta wszelkiej pomocy związanej ze świadczeniami rodzinnymi udziela Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Naczelnik:

Beata Gatner-Piekar
Telefon: 32 440 23 81
E-mail: sr@remove-this.um.jastrzebie.pl  

Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych mieści się w budynkach przy ul. Zielonej 16A, 18A, 20A.

Godziny pracy wydziału:

- poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 13.00
- czwartek: 12.00 - 17.00
- piątek: 7.30 - 13.00

Kontakt telefoniczny w godz. od 07.30 do 14.00 pod nr. 32 440 23 81

Godziny przyjmowania interesantów:

- poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 13.00 
- czwartek: 12.00 - 17.00
- piątek: 7.30 - 13.00

Zakres kompetencji:   

Do zadań Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

1) udzielanie rzetelnych informacji dot. uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start” w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów;

2) rozpatrywanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start” oraz wniosków dłużników alimentacyjnych;

3) prowadzenie postępowań odwoławczych od wydanych decyzji;

4) prowadzenie postępowań w zakresie realizowanych ustaw, w tym w szczególności przygotowywanie:

a) decyzji administracyjnych,

b) wezwań,

c) postanowień

d) innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami;

5) prowadzenie ewidencji zaświadczeń;

6) prowadzenie ewidencji wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Za życiem”;

7) prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych;

8) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

9) wystosowywanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa z art.209 § 1 kodeksu karnego;

10) sporządzanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy;

11) sporządzanie wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;

12) kierowanie powództwa do Sądu przeciw osobom zobowiązanym do alimentacji w dalszej kolejności zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

13) wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych ustaw;

14) prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Za  życiem”, zasiłki dla opiekunów,

15) prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów;

16) sporządzanie projektów budżetu oraz sprawozdań finansowych w zakresie wypłacanych świadczeń;

17) prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną;

18) prowadzenie dokumentacji księgowej analitycznej niepodjętych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem” oraz zasiłków dla opiekunów;

19) zgłaszanie przypisów należności w zakresie wydanych decyzji;

20) przygotowywanie do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem” oraz zasiłków dla opiekunów;

21) archiwizacja dokumentacji;

22) miesięczne ustalanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec organu na podstawie prowadzonej analityki oraz naliczanie i kwartalne przypisywanie odsetek;

23) wpisywanie informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej;

24) kompletowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości w zakresie powierzonych spraw;

25) obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych spraw;

26) ścisła współpraca z wojewodą w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

27) współpraca z PUP, Prokuraturą Rejonową, Komendą Policji, OPS, Sądami, Komornikami Sądowymi i innymi instytucjami związanymi z prowadzonymi postępowaniami;

28) prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty, odraczaniem terminu płatności, bądź umarzaniem należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

29) przygotowywanie przelewów w zakresie realizowanych zadań na konta bankowe świadczeniobiorców na podstawie sporządzonych list wypłat z wykorzystaniem systemu bankowości internetowej (CUI);

30) obsługa przekazów elektronicznych;

31) organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych;

32) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

33) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:

a) sytemu zarządzania jakością,

b) kontroli zarządczej,

c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

34) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Polecamy