Dla mieszkańca

Zasady Funduszu Sołeckiego

Fundusz sołeckijest formą budżetu partycypacyjnego. Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia na mocy ustawy o Funduszu Sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku.
To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane . środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

W naszym mieście fundusz sołecki funkcjonuje na mocy Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr IV.33.2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 oraz uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.72.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r.

Co roku, w terminie do 31 lipca, prezydent miasta informuje sołtysów o wysokości kwoty na którą można składać wnioski do funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym.

Kwotę tą oblicza się według wzoru, którego głównymi składowymi jest liczba mieszkańców danego sołectwa według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, jak również iloraz dochodów bieżących miasta i liczby jego mieszkańców z okresu na dwa lata przed rokiem budżetowym. Z tego też powodu, co roku wysokość funduszu sołeckiego jest różna.

Wnioski w ramach funduszu sołeckiego mogą składać tylko mieszkańcy sołectw. Procedura wymaga aby wniosek, zanim zostanie złożony do Prezydenta Miasta, uchwalony został na zebraniu wiejskim, które zwoływane jest przez Sołtysa.

Trzeba pamiętać, że pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które w myśl Ustawy – spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Kto może złożyć wniosek pod głosowanie mieszkańców na zebraniu wiejskim?

Uprawnionym do jego złożenia, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim jest sołtys, ale również cała Rada sołecka, jak również mieszkańcy. Ci ostatni muszą podeprzeć swój wniosek podpisami co najmniej 15 pełnoletnich  mieszkańców, aby mógł on być głosowany na zebraniu wiejskim.

Każde sołectwo, a konkretnie w jego imieniu Sołtys, może złożyć tylko jeden wniosek do Prezydenta Miasta, o którym decydują mieszkańcy na wspomnianym zebraniu wiejskim. Nie oznacza to jednak, że w ramach funduszu sołeckiego realizowane jest tylko jedno zadanie. Na wniosku może być wyszczególnionych kilka przedsięwzięć do realizacj. Zadania te musza być realizowane na terenie danego sołectwa w ciągu jednego roku. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, (nie data wystawienia faktury) na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Istnieje również opcja zmiany przedsięwzięć wskazanych we wniosku przez sołectwo, jednak nie można jej dokonać wcześniej niż przed uchwaleniem budżetu miasta na rok w którym realizowany miał być fundusz sołecki i nie później niż do 31 października tego roku. Procedura zmiany wniosku również musi być przeprowadzona przez głosowanie na zebraniu wiejskim.

Polecamy