Pro rezidenta

Městské zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Jastrzębie-Zdrój má 23 radních. Aktuální složení Zastupitelstva bylo stanoveno na základě výsledků voleb, které se konaly 21. října 2018. Radní byli zvoleni na pětileté funkční období.

Městské zastupitelstvo je orgánem rozhodovacím a kontrolním. Zasedá na zasedáních, která se obvykle konají jednou za měsíc, ve čtvrtek, s výjimkou července a srpna. Navíc na žádost 1/4 radních nebo Starosty města svolává předseda Zastupitelstva mimořádné zasedání.

Radní mezi sebou vybírají předsedu a nejvýše tři místopředsedy. Mezi úkoly předsedy patří mj. organizování práce Zastupitelstva, vedení zasedání Zastupitelstva, zastupování Zastupitelstva navenek a organizování a koordinace práce komisí Zastupitelstva. V současné době plní roli předsedy Piotr Szereda.

Při zastupitelstvu působí stálé komise, včetně revizní komise zřízené zákonem o obecní samosprávě, mezi jejíž úkoly patří kontrola činnosti Starosty města a organizačních jednotek města a pomocných jednotek města. Minimálně tři radní mohou založit klub zastupitelů.

Zastupitelstvo na zasedáních projednává záležitosti spadající do její působnosti a rozhoduje o nich usneseními. Podnět k přijetí konkrétního usnesení může podat: předseda Zastupitelstva, klub zastupitelů, komise Zastupitelstva, nejméně tři zastupitelé a Starosta města.

Hlasování na zasedání Zastupitelstva je veřejné s výjimkou případů stanovených zákonem. Od září 2005 probíhá hlasování pomocí zařízení na sčítání hlasů. Přístup na zasedání Městského zastupitelstva i na jednání komisí je otevřený.

Interpelace radních naleznete zde.