Dla mieszkańca

Rada Miasta

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój liczy 23 radnych. Aktualny skład Rady został ustalony w wyniku wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku. Radni zostali wybrani na pięcioletnią kadencję.

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Obraduje na sesjach, który odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu, w czwartek, za wyjątkiem lipca i sierpnia. Ponadto na wniosek 1/4 radnych lub Prezydenta Miasta przewodniczący Rady zwołuje sesję nadzwyczajną.

Radni spośród siebie wybierają przewodniczącego i nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Do zadań przewodniczącego należy m.in. organizowanie pracy Rady, przewodniczenie sesji Rady, reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz organizowanie i koordynowanie pracy komisji Rady. Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Piotr Szereda.

Przy Radzie działają komisje stałe, w tym przewidziana w ustawie o samorządzie gminnym komisja rewizyjna, do której zadań należy kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych miasta.

Co najmniej trzech radnych może utworzyć klub radnych.

Rada rozpatruje sprawy należące do jej kompetencji na sesjach i rozstrzyga o nich w drodze uchwał. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: przewodniczący Rady, klub radnych, komisja Rady, co najmniej trzech radnych oraz Prezydent Miasta.

Głosowanie na sesjach Rady jest jawne za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie. Od września 2005 roku głosowanie dobywa się przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Wstęp na sesję Rady Miasta, jak również na posiedzenie komisji jest otwarty.

Interpelacje radnych można znaleźć tutaj.

Polecamy