Strefa biznesu

Pozyskane środki

Pozyskane środki unijne

Pozyskane środki krajowe

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022. Aneks nr 2 do Umowy nr PSVa.3113.1.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. „Posiłek w szkole i w domu”

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, edycja 2022

Dofinansowanie: 1 219 675,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 2 032 792,00 zł 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży
1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.  

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022. Aneks nr 1 do Umowy nr PSVa.3113.1.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. „Posiłek w szkole i w domu”

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, edycja 2022

DOFINANSOWANIE: 1 125 600,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 876 000,00 zł 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. 
Moduł dla dzieci i młodzieży 
1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.  

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt. 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 
 

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022

Dofinansowanie ze środkó budżetu państwa, wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, edycja 2022

Dofinansowanie: 863 718,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 1 439 530,00 zł 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży 

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt  2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 1 174 404,00zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 787 319,20 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: 11.10.2021 r.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Warszawska – Poznańska – Porozumień Jastrzębskich. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. W ramach zadania została m.in.:

 • wybudowana sygnalizacja świetlna;
 • wymieniona nawierzchnia jezdni;
 • wybudowana zatoka autobusowa;
 • zmodernizowane i doświetlone pięć przejść dla pieszych.

 

„Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 4 182 546,75  zł

Wartość dofinansowania ze  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 562 990,95 zł

 Data podpisania umowy o dofinasowanie: 16.07.2021 r.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Kołłątaja  do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. W ramach zadania na ww. odcinku  powstały pobocza, droga dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem. Ponadto przebudowane zostały trzy skrzyżowania (ul. Wyzwolenia z ul. Kołłątaja, ul. Wyzwolenia z ul. Kilińskiego, ul. Wyzwolenia z ul. Żwirki i Wigury).

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2021

Dofinansowanie: 1 197 498,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 995 830,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży:

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2021

Dofinansowanie ze środków miasta: 818 918,00 zł
Dofinansowanie ze środków państwa: 1 228 377,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 047 295,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. 

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której  mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta

Nazwa Zadania:  „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 5 849 654,37 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 019 120 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 1 296 271,47 zł

 

Projekt obejmuje:

Projekt obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie m.in.:

- zmian funkcjonalno-przestrzennych pomieszczeń w obiekcie,

- dostosowania budynku do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych i pożarowych,

- budowy wewnętrznej klatki schodowej z windą osobową,

- wymiany zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- robót instalacyjnych w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej i wentylacyjnej,

- kompleksowej termomodernizacji elewacji i dachu obydwu segmentów budynku,

- rozbiórki schodów zewnętrznych i zmiany lokalizacji wejścia głównego do budynku,

- całkowitej likwidacji barier architektonicznych, umożliwiającą korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

- uporządkowanie terenu działki wokół budynku i urządzenie dodatkowych miejsc postojowych.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Dofinansowanie projektu: 73 440,00 zł

Całkowita wartość projektu:  73 440,00 zł

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne
z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Dofinansowanie projektu: 180 731,25 zł

Całkowita wartość projektu: 180 731,25 zł

Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Zadania: „ Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 18 369 221,30 zł

Wartość dofinansowania z  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 9 184 610,65 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 9 184 611,00 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 6.07.2020 r.

 

Projekt na odcinku 596 m al. Piłsudskiego obejmował:

 • przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia;
 • rozbiórkę obecnego obiektu mostowego;
 • budowę dwóch nowych wiaduktów pod każdą jezdnią;
 • rozbudowę skrzyżowania al. Piłsudskiego, ul. Granicznej i ul. Północnej na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.

 

Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Zadania: „Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S)
w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 6 945 257,54

Wartość dofinansowania z  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 2 902 393,00

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 000 000,00 zł

 

Zrealizowana inwestycja obejmowała odcinek ulicy Chlebowej o długości 619 m. W ramach zadania została wykonana budowa drogi po nowym śladzie o długości 236 m oraz rozbudowa (290 m) i przebudowa (93m) drogi na pozostałym odcinku polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie poboczy,  budowie chodnika, budowie zatok postojowych, przebudowie istniejących zjazdów. Przeprowadzone zostały również następujące prace: dostosowanie nośności drogi do obciążenia ruchem KR4, przebudowa skrzyżowania z ulicą Władysława Jagieły oraz rozbudowa skrzyżowania z ulicą Biadoszek, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych (w tym zjazdu na pętle autobusową przy MZK i przystanek autobusowy), budowa nowego i przebudowa istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowa sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowa  istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną, wycinkę drzew i krzewów, wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu z elementami bezpieczeństwa ruchu.

"Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju"

Nazwa zadania:"Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju"

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 2 763 506,11 zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 381 753,00 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: 12.06.2023 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinaka drogi ul. Jagieły (od skrzyżowania ulicy Jagiełły
z aleją Jana Pawła II, do skrzyżowania ulicy Jagiełły z ulicą Chlebową i Kusocińskiego).
W ramach zadania zostanie m.in. :

 • wymieniona nawierzchnia asfaltowa;
 • po stronie ogródków działkowych pojawi się chodnik i jednokierunkowa ścieżka rowerowa;
 • wybudowane nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Bronisława Czecha
 • doświetlone przejścia dla pieszych;
 • przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów połączone będzie na skrzyżowaniu z ulicą Chlebową i Janusza Kusocińskiego;
 • przejście dla pieszych przy wjeździe w ulicę Heleny Marusarzówny zostanie przesunięte na drugą stronę skrzyżowania. Tu także zostanie przeniesiony przystanek autobusowy.

„Przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa zadania:Przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania:7 946 307,33

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 000 000,00 zł

W ramach zadania nastąpiła przebudowa drogi obejmująca m.in:

 • Rozbudowę i przebudowę III etapu ulicy Witczaka od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o długości 273 m wraz z jednostronnym chodnikiem i poboczami;
 • Budowę:
  • odnogi drogi po nowym śladzie o długości 102m;
  • skrzyżowania z ul. Wodzisławską ;
  • nowego skrzyżowania z ul. Witczaka;
  • parkingów;
  • odwodnienia drogi;
  • oświetlenia
 • rozbiórkę nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów.

"Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową"

Nazwa zadania:"Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową"

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 5 977 170,47 zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 071 085,50 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: 11.02.2022 r.

W ramach zadania został przebudowany (324m) i rozbudowany (236m) odcinek drogi ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Na ww. odcinku zostały zbudowane chodniki, pobocza, ciągi pieszo-rowerowe wraz
z oświetleniem. Rozbudowane zostało również skrzyżowanie  ul. Wyzwolenia z ul. Przemysłową. 

„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap II”

Nazwa zadania: „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap II”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania:12 542 011,447 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 11 914 910,90 zł

W ramach zadania wykonana zostanie m.in:

 • budowa dróg ul. Zamłynie 1-4, ul. Mącznej 1-3, ul. Gołębiej;
 • odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycyjnym;
 • rekonstrukcja zjazdów;
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Gołębią, ul. Zamłynie, ul. Mączną;
 • nowe oświetlenie uliczne.
Polecamy