Strefa biznesu

Pozyskane środki

Wszelkie informacje na temat środków unijnych pozyskanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój dostępne są również w mediach społecznościowych - w serwisie Facebook. Jastrzębie-Zdrój z energią projektów unijnych

Pozyskane środki unijne

Pozyskane środki krajowe

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022. Aneks nr 2 do Umowy nr PSVa.3113.1.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. „Posiłek w szkole i w domu”

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, edycja 2022

Dofinansowanie: 1 219 675,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 2 032 792,00 zł 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży
1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.  

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022. Aneks nr 1 do Umowy nr PSVa.3113.1.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. „Posiłek w szkole i w domu”

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, edycja 2022

DOFINANSOWANIE: 1 125 600,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 876 000,00 zł 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. 
Moduł dla dzieci i młodzieży 
1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.  

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt. 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 
 

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022

Dofinansowanie ze środkó budżetu państwa, wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, edycja 2022

Dofinansowanie: 863 718,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 1 439 530,00 zł 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży 

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt  2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 1 174 404,00zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 787 319,20 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: 11.10.2021 r.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Warszawska – Poznańska – Porozumień Jastrzębskich. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. W ramach zadania została m.in.:

 • wybudowana sygnalizacja świetlna;
 • wymieniona nawierzchnia jezdni;
 • wybudowana zatoka autobusowa;
 • zmodernizowane i doświetlone pięć przejść dla pieszych.

 

„Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 4 182 546,75  zł

Wartość dofinansowania ze  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 562 990,95 zł

 Data podpisania umowy o dofinasowanie: 16.07.2021 r.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Kołłątaja  do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. W ramach zadania na ww. odcinku  powstały pobocza, droga dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem. Ponadto przebudowane zostały trzy skrzyżowania (ul. Wyzwolenia z ul. Kołłątaja, ul. Wyzwolenia z ul. Kilińskiego, ul. Wyzwolenia z ul. Żwirki i Wigury).

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2021

Dofinansowanie: 1 197 498,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 995 830,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży:

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2021

Dofinansowanie ze środków miasta: 818 918,00 zł
Dofinansowanie ze środków państwa: 1 228 377,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 047 295,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. 

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której  mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta

Nazwa Zadania:  „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 5 849 654,37 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 019 120 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 1 296 271,47 zł

 

Projekt obejmuje:

Projekt obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie m.in.:

- zmian funkcjonalno-przestrzennych pomieszczeń w obiekcie,

- dostosowania budynku do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych i pożarowych,

- budowy wewnętrznej klatki schodowej z windą osobową,

- wymiany zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- robót instalacyjnych w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej i wentylacyjnej,

- kompleksowej termomodernizacji elewacji i dachu obydwu segmentów budynku,

- rozbiórki schodów zewnętrznych i zmiany lokalizacji wejścia głównego do budynku,

- całkowitej likwidacji barier architektonicznych, umożliwiającą korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

- uporządkowanie terenu działki wokół budynku i urządzenie dodatkowych miejsc postojowych.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Dofinansowanie projektu: 73 440,00 zł

Całkowita wartość projektu:  73 440,00 zł

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne
z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Dofinansowanie projektu: 180 731,25 zł

Całkowita wartość projektu: 180 731,25 zł

Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Zadania: „ Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 18 369 221,30 zł

Wartość dofinansowania z  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 9 184 610,65 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 9 184 611,00 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 6.07.2020 r.

 

Projekt na odcinku 596 m al. Piłsudskiego obejmował:

 • przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia;
 • rozbiórkę obecnego obiektu mostowego;
 • budowę dwóch nowych wiaduktów pod każdą jezdnią;
 • rozbudowę skrzyżowania al. Piłsudskiego, ul. Granicznej i ul. Północnej na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.

 

Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Zadania: „Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S)
w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 6 945 257,54

Wartość dofinansowania z  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 2 902 393,00

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 000 000,00 zł

 

Zrealizowana inwestycja obejmowała odcinek ulicy Chlebowej o długości 619 m. W ramach zadania została wykonana budowa drogi po nowym śladzie o długości 236 m oraz rozbudowa (290 m) i przebudowa (93m) drogi na pozostałym odcinku polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie poboczy,  budowie chodnika, budowie zatok postojowych, przebudowie istniejących zjazdów. Przeprowadzone zostały również następujące prace: dostosowanie nośności drogi do obciążenia ruchem KR4, przebudowa skrzyżowania z ulicą Władysława Jagieły oraz rozbudowa skrzyżowania z ulicą Biadoszek, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych (w tym zjazdu na pętle autobusową przy MZK i przystanek autobusowy), budowa nowego i przebudowa istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowa sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowa  istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną, wycinkę drzew i krzewów, wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu z elementami bezpieczeństwa ruchu.

"Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju"

Nazwa zadania:"Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju"

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 2 763 506,11 zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 381 753,00 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: 12.06.2023 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinaka drogi ul. Jagieły (od skrzyżowania ulicy Jagiełły
z aleją Jana Pawła II, do skrzyżowania ulicy Jagiełły z ulicą Chlebową i Kusocińskiego).
W ramach zadania zostanie m.in. :

 • wymieniona nawierzchnia asfaltowa;
 • po stronie ogródków działkowych pojawi się chodnik i jednokierunkowa ścieżka rowerowa;
 • wybudowane nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Bronisława Czecha
 • doświetlone przejścia dla pieszych;
 • przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów połączone będzie na skrzyżowaniu z ulicą Chlebową i Janusza Kusocińskiego;
 • przejście dla pieszych przy wjeździe w ulicę Heleny Marusarzówny zostanie przesunięte na drugą stronę skrzyżowania. Tu także zostanie przeniesiony przystanek autobusowy.

„Przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa zadania:Przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania:7 946 307,33

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 000 000,00 zł

W ramach zadania nastąpiła przebudowa drogi obejmująca m.in:

 • Rozbudowę i przebudowę III etapu ulicy Witczaka od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o długości 273 m wraz z jednostronnym chodnikiem i poboczami;
 • Budowę:
  • odnogi drogi po nowym śladzie o długości 102m;
  • skrzyżowania z ul. Wodzisławską ;
  • nowego skrzyżowania z ul. Witczaka;
  • parkingów;
  • odwodnienia drogi;
  • oświetlenia
 • rozbiórkę nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów.

"Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową"

Nazwa zadania:"Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową"

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 5 977 170,47 zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 071 085,50 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: 11.02.2022 r.

W ramach zadania został przebudowany (324m) i rozbudowany (236m) odcinek drogi ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Na ww. odcinku zostały zbudowane chodniki, pobocza, ciągi pieszo-rowerowe wraz
z oświetleniem. Rozbudowane zostało również skrzyżowanie  ul. Wyzwolenia z ul. Przemysłową. 

„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap II”

Nazwa zadania: „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap II”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania:12 542 011,447 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 11 914 910,90 zł

W ramach zadania wykonana zostanie m.in:

 • budowa dróg ul. Zamłynie 1-4, ul. Mącznej 1-3, ul. Gołębiej;
 • odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycyjnym;
 • rekonstrukcja zjazdów;
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Gołębią, ul. Zamłynie, ul. Mączną;
 • nowe oświetlenie uliczne.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Jastrzębiu-Zdroju – drogi gminne

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Jastrzębiu-Zdroju – drogi gminne

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 248 710,66 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 193 425,60 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: grudzień 2023

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

W ramach zadania wykonany zostanie m.in:

 • Remont drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Porozumienia Jastrzębskiego (na odcinku od ul. Solidarności do ul. Warszawskiej)
 • Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej (przy skrzyżowaniu z ul. Śląską) poprzez doświetlenie przejścia oraz remont nawierzchni chodnika
 • Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na ul. Małopolskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) poprzez doświetlenie przejścia oraz montaż kostek integracyjnych

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Jastrzębiu-Zdroju – drogi powiatowe

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Jastrzębiu-Zdroju – drogi powiatowe

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 276 098,48 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 220 878,78 zł

Data podpisania umowy o dofinasowanie: grudzień 2023

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Piechoczka (na odcinku 354 mb od ul. Pszczyńskiej w stronę ronda Powstań Śląskich).

Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa zadania: „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 1 549 603,10 zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 774 801,55 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: listopad 2023

Inwestycja obejmuje remont ul. Niepodległości na odcinku 783 m wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy w zakresie pasa drogowego. W zakres zadania wchodzi również wykonanie remontu chodnika i rowów wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego.

Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju"

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Projekt został dofinasowany ze  środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie ulicy Połomskiej oraz korekcie skrzyżowania ulic Połomskiej, Szybowej, Bednorza i PCK w Jastrzębiu – Zdroju.

W ramach zadania wykonana zostanie m.in:

- korekta skrzyżowania ulic Połomskiej, Szybowej, Bednorza i PCK

- jezdnia na skrzyżowaniu ulic o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie chodników dla pieszych o szerokości 2,0 m oraz opasek gruntowych o szerokości 0,5 m w rejonie skrzyżowania ulic Połomskiej, Szybowej, Bednorza i PCK w Jastrzębiu – Zdroju oraz na części ulicy Połomskiej,

- zjazdy publiczne oraz indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej

- rowy przydrożne jako rowy trapezowe. Skarpy rowów przydrożnych umocnione zostaną płytami betonowymi ażurowymi.

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- budowa oświetlenia ulicznego

- przebudowa sieci teletechnicznej.

Przebudowa i rozbudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju - etap 5

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju - etap 5

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Projekt otrzymał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Jest to kolejny etap przebudowy i rozbudowy ul. Wyzwolenia. W ramach zadania zostanie wykonana m.in nawierzchnia, chodnik, pobocze, zatoki autobusowe, zjazdy, odwodnienie oraz inna niezbędna infrastruktura drogowa.

Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym

Nazwa zadania: „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość zadania: 5.109.941,73 zł

Wartość dofinansowania z  środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.598.947,56 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego. Zakres zadania obejmuje:

 1. Przebudowę drogi dla rowerów (zmiana lokalizacji) na wysokości przystanku autobusowego
  al. Piłsudskiego - Os. Pionierów na długości około 100 m, celem zwiększenia bezpieczeństwa
  i komfortu korzystających z tego przystanku. Ponadto planuje się przystosowanie terenów (przestrzeni publicznych) przylegających do pasa drogowego Al. Piłsudskiego (na wysokości przystanku autobusowego al. Piłsudskiego - Os. Pionierów) do funkcji integracji społecznej
  i codziennej rekreacji (uporządkowanie przestrzeni, stworzenie miejsc przyjaznych do odpoczynku, uwzględniających wszystkie grupy wiekowe, podniesienie jakości przestrzeni poprzez nową aranżację małej architektury ip.
 2. Uporządkowanie parkowania na ul. Katowickiej na odcinku od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 poprzez wydzielenie miejsc postojowych na istniejącej jezdni, korektę szerokości drogi oraz poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). Ponadto planuje się przystosowanie terenów (przestrzeni publicznych) przylegających do pasa drogowego Al. Piłsudskiego i ulicy Katowickiej do funkcji integracji społecznej i codziennej rekreacji.

Fundusz medyczny

Fundusz solidarnościowy

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia  23 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie projektu: 83 640,00 zł

Całkowita wartość projektu: 83 640,00 zł

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i      
    społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia  23 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie projektu: 40 555,20 zł

Całkowita wartość projektu: 40 555,20 zł

Polecamy