Dla niepełnosprawnych

Aktywność zawodowa

Podstawa prawna

Art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej( Dz. U. 194, poz. 1403 ).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Warunkiem ubiegania się o powyższe środki finansowe jest złożenie wniosku Wn-0  w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Szczegóły na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek można pobrać tutaj.

PUP Jastrzębie-Zdrój
ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.: 48 32 475 30 12, 32 471 44 05, 32 475 28 36

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - środa 7.30 – 14.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 13.30

Ponadto Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Art. 25a. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Fundusz refunduje:

  1. osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  2. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe – pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Art. 26c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy określonej w art. 25a ust. 2–5 oraz art. 26a ust. 2 i 3, pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie, oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą lub niepełnosprawnym rolnikom albo rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika w ramach zasady de minimis, w tym także sposób przedstawiania informacji o otrzymanej pomocy publicznej lub zaświadczeń o pomocy de minimis.

Praca

Szkolenia

Szkolenia osób niepełnosprawnych (indywidualne).

Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy ma prawo do szkolenia, które umożliwia: podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowego zawodu, zmianę zawodu, przygotowanie do podjęcia własnej działalności, a także do korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W Jastrzębiu-Zdroju zadania te realizujePowiatowy Urząd Pracy.

Tematy szkoleń powinny odpowiadać  zapotrzebowaniom  rynku pracy i zainteresowaniom niepełnosprawnych, uwzględniać rodzaj i stopień niepełnosprawności. Szkolenia są refundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę. Poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 90% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Refundacja kosztów wyposażania lub doposażania stanowiska pracy ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd pracy może zrefundować pracodawcy koszty wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej do wysokości 15-krotnego przeciętnego  wynagrodzenia. Refundacja może objąć zakup sprzętów, urządzeń, narzędzi czy podstawowego umeblowania – rzeczy niezbędnych, aby skierowana osoba niepełnosprawna (zarejestrowana w Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) mogła wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Pracodawca zainteresowany otrzymaniem refundacji:

  • zapoznaje się z Regulaminem  w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
  • składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kancelarii tut. Urzędu.

Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek rozpatrzony zostaje w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w celu otrzymania refundacji, pracodawca zobowiązany jest do:

  • przeprowadzenia negocjacji warunków umowy z Urzędem,
  • zawarcia z dyrektorem Urzędu umowy i jej zabezpieczenia,
  • dokonania i rozliczenia (udokumentowania) zakupów wyposażenia wskazanego w umowie,
  • zatrudnienia spośród skierowanych przez Urząd wybranej przez siebie osoby niepełnosprawnej.

W przypadku wywiązania się ze wszystkich zawartych w umowie zobowiązań refundacja nie podlega zwrotowi.

Szczegółowo warunki otrzymania refundacji określa Regulamin w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Szczegółowe informacje: pok. 20 – II piętro, tel. +48 32 475 30 12 wew. 34

 

Polecamy