Strefa biznesu

Połączenie kolejowe

Centralny Port Komunikacyjny - trwają prace nad dokumentem studium.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego linii kolejowej nr 170 Katowice – granica państwa – Ostrawa.

Konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się w naszym mieście 6 kwietnia 2022 r. w hali widowiskowo-sportowej.

Z efektami poprzednich konsultacji, które odbyły się w trybie online, można zapoznać się w pliku zamieszczonym poniżej.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Zobacz aktualne warianty przebiegu linii kolejowej na odcinku Katowice - granica Państwa - Ostrawa
 

Pozostałe informacje oraz materiały dostępne są na stronie internetowej CPK.


Kolej+ Projekt przebiegu połączenia Jastrzębia z Katowicami

Umowa dotycząca przywrócenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami została w końcu podpisana.

Po latach starań, 9 lisopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach została zawarta umowa pomiędzy  z PKP PLK. W imieniu samorządów – Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Żor i Czerwionki-Leszczyn,  umowę podpisał Lider strony samorządowej – województwo śląskie.

Wartość projektu to pół miliarda złotych. Jastrzębie-Zdrój współfinansuje przedsięwzięcie w wysokości 25% udziału
w tak zwanym wkładzie własnym. 85% wartości projektu pochodzi z Programu Kolej Plus. Całość zadania będzie realizowana przez PKP PLK.

Historia naszych działań związanych z odtworzeniem połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami sięga 2017 roku. Sporządziliśmy wówczas diagnozę - „Analizę Odtworzenia Linii Kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w Kontekście Regionalnych i Transgranicznych Połączeń Kolejowych”. Na jej podstawie podpisaliśmy w czerwcu 2018 roku list intencyjny, dający formalną podstawę wszystkich działań w tym zakresie. W liście Jastrzębie-Zdrój, pozostałe samorządy oraz ówczesny Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa, wyrazili wolę współdziałania na rzecz odtworzenia linii kolejowej i postanowili realizować niezbędne zadania na zasadach współpracy i partnerstwa.

W lutym 2019 roku zadeklarowaliśmy Urzędowi Marszałkowskiemu współudział w finansowaniu studium wykonalności dla odtworzenia połącznia kolejowego w kwocie 480 000 zł. Dzięki wielu zabiegom na różnych szczeblach, odtworzenie połączenia pomiędzy miastem a aglomeracją Śląską udało się umieścić w programie Kolej Plus. Do koordynacji działań i prac samorządów w zakresie inwestycji infrastruktury kolejowej, zgodnie z sugestiami PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego, zostało wyznaczone Jastrzębie-Zdrój.

W czerwcu 2021 r. zawarliśmy z Marszałkiem Województwa umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na opracowywanie studium planistyczno-prognostycznego połączenia kolejowego. W studium wskazano dwa warianty połączenia do Katowic. Rekomendację uzyskał wariant, w którym podróż z Jastrzębia-Zdroju do Katowic zajęłaby 74 minuty. Jesienią podpisaliśmy umowę partnerską z Marszałkiem Województwa oraz  miastem Żory, gminą Pawłowice, miastem i gminą Czerwionka Leszczyny odnośnie współfinansowania wkładu własnego realizacji inwestycji.  
W listopadzie 2021 roku Marszałek Województwa Śląskiego jako lider przedsięwzięcia złożył projekt, a o tym, że się zakwalifikowaliśmy dowiedzieliśmy się w kwietniu 2022 roku.  Wówczas zabezpieczyliśmy blisko 18 milionów w budżecie Jastrzębia-Zdroju i jako partner czekaliśmy na umowę pomiędzy liderem a PKP PLK.

Zadania związane z realizacją inwestycji, zgodnie z założeniami programu rozpoczną się w przyszłym roku. Pierwszym z nich będzie wyłonienie przez PKP PLK wykonawcy właściwego i dokładnego studium technicznego wykonalności inwestycji. Dopiero na jego podstawie zostanie wskazana dokładna trasa przebiegu połączenia. PKP PLK zakłada, że ten etap potrwa 2 lata.

Założenia odtworzenia połączenia wpisane do projektu na potrzeby aplikacji:

-    85% kosztów inwestycji sfinansowane z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” do 2029 roku. Pozostałą kwotę, czyli ponad 71 mln uzupełnią środki budżetów samorządowych włączonych w projekt. Województwo Śląskie jako Lider pokryje 40% kwoty, Jastrzębie-Zdrój – 25%, Żory – 17,5%, Pawłowice – 10%, a Czerwionka-Leszczyny 7,5%.

-   wykorzystanie istniejącej infrastruktury po historycznym śladzie linii kolejowej nr 159, jeżeli jej stan techniczny oraz szkody związane z działalnością wydobywczą na to pozwolą,

-   ok. 35 km, w tym ok. 20,6 km nowych, linii kolejowych,

-   budowa fragmentu nowej linii oraz odbudowę części linii 159 na terenie Jastrzębia-Zdroju,

-   rewitalizacja istniejącego fragmentu linii kolejowej 159 pomiędzy Jastrzębiem -Zdrój i Żorami,

-   odbudowa fragmentu linii 159 pomiędzy Żorami i Orzeszem,

-   budowa 10 nowych punktów obsługi podróżnych,

-   prognozowany czas przejazdu na odcinku Jastrzębie-Zdrój - Katowice: 74 minuty,

-   oferta przewozowa na trasie Jastrzębie-Zdrój - Żory - Katowice: 12 par pociągów na dobę.

Prezentacja przebiegu.

Polecamy