Strefa mieszkańca

Bezpłatna pomoc prawna

Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusem zmienia się sposób udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, informujemy że wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 16 marca 2020 r. zostają ZAMKNIĘTE do odwołania.

W Jastrzębiu-Zdroju wciąż będzie można skorzystać z tego typu porad. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą na odległość (przez telefon, e-mail, komunikator internetowy itp.). W celu zapisania się na taką poradę, należy dzwonić pod numer (32) 47 85 336  lub (32) 47 85 255.

Zapoznaj się z treścią infografiki

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7

(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów):

 • poniedziałek: 14.00-18.00,
 • wtorek: 14.00-18.00,
 • środa: 14.00-18.00,
 • czwartek: 14.00-18.00,
 • piątek: 14.00-18.00.

 

Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a

(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych):

 • poniedziałek: 8.00-12.00,
 • wtorek: 8.00-12.00,
 • środa: 8.00-12.00,
 • czwartek: 8.00-12.00- specjalizacja: mediacja i inne porady
 • piątek: 8.00-12.00.

 

Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

(punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Sursum Corda, nieodpłatne porady prawne są udzielane przez adwokatów):

 • poniedziałek: 7.30-11.30,
 • wtorek: 7.30-11.30,
 • środa: 7.30-11.30,
 • czwartek: 7.30-11.30
 • piątek: 7.30-11.30.

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

(Punkt powierzony do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich):

 • poniedziałek: 11.30-15.30,
 • wtorek: 11.30-15.30,
 • środa: 11.30-15.30,
 • czwartek: 11.30-15.30,
 • piątek: 11.30-15.30- specjalizacja: mediacja i inne porady.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty

tel. (32) 47 85 255

Godziny przyjmowania zgłoszeń:

 • poniedziałek-środa 10.30-14.30
 • czwartek 12.00-16.00
 • piątek 9.00-13.00

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


Poradniki prawne


 

Osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Umawianie wizyt

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, tel. (32) 47 85 255

Godziny przyjmowania zgłoszeń:

 • poniedziałek-środa 10.30-14.30

 • czwartek 12.00-16.00

 • piątek 9.00-13.00

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów lub poprzez e-mail: informacja@um.jastrzebie.pl.

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 • nieodpłatną mediację,

 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

 

dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje działania:

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzenie mediacji,

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Zapoznaj się z treścią infografiki

Opinia o udzielonej pomocy:

 

Osoby, którym została udzielona pomoc mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,

 • w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskały pomoc.

Polecamy