Dla mieszkańca

Punkty zbierania odpadów

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Prowadzący: Jastrzębski Zakład Komunalny

Dworcowa 17d

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 475-14-95 wew. 29 lub 37

 

Godziny otwarcia:

 

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):

᠆ poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  7:30 – 17:00

᠆ soboty  8:00 – 12:00

W środy punkt jest nieczynny.

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):

᠆ poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  7:30 - 15:00

᠆ soboty  8:00 – 12:00

W środy punkt jest nieczynny.

 

Punkt nie świadczy usług w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i dni ustawowo wolne od pracy.

 

Lokalizacja: ul. Dworcowa 17d w Jastrzębiu-Zdroju (Dzielnica Zdrój)


Do GPZON przyjmowane są odpady komunalne powstające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane do GPZON przez właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu.

Przekazujący odpady zobowiązany jest:

 • okazać kartę PSZOK - w przypadku oddawania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałej,
 • złożyć pisemne oświadczenie o pochodzeniu odpadów, pisemne upoważnienie nadane przez właściciela nieruchomości, a także przedłożyć do wglądu pracownika PSZOK dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku oddawania odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej.

W GPZON przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady (odpady kuchenne, oleje jadalne oraz części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, w tym m.in. trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty z pielenia);
 • odpady niebezpieczne (opakowania po aerozolach, świetlówki, termometry oraz ciśnieniomierze rtęciowe, środki ochrony roślin i środki do zwalczania szkodników oraz opakowania po nich, oleje, farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich itp.);
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym sprzęt RTV i AGD, tonery, nośniki magnetyczne);
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony.


W GPZON przyjmuje się m.in. następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe.

WAŻNE!

Odpady dostarczone do GPZON muszą być posegregowane a w razie wątpliwości co do ich składu lub rodzaju, także opisane. Odpady nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone ulegające biodegradacji winny być umieszczone w worku.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prowadzący: Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

ODDZIAŁ SZEROKA

ul. Norwida 34

44-268 Jastrzębie-Zdrój

 

Godziny otwarcia

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):

᠆ poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  7:30 – 17:00

᠆ soboty  8:00 - 12:00

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):

᠆ poniedziałki  10:00 – 17:00

᠆ wtorki, czwartki, piątki  7:30 – 15:00

᠆ soboty  8:00 – 12:00

W środy punkt jest nieczynny.

Punkt nie świadczy usług w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i dni ustawowo wolne od pracy.

Lokalizacja: ul. Norwida 34 w Jastrzębiu- Zdroju (Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego).

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne powstające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych (w gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane przez właściciela nieruchomości lub osoby działające w jego imieniu.

Przekazujący odpady zobowiązany jest:

- okazać kartę PSZOK - w przypadku oddawania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałej,

- złożyć pisemne oświadczenie o pochodzeniu odpadów, pisemne upoważnienie nadane przez właściciela nieruchomości, a także przedłożyć do wglądu pracownika PSZOK dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku oddawania odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w punkcie PSZOK z nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:

 • Bioodpady w postaci części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, w tym m.in. trawy, liści, drobnych gałęzi, chwastów z pielenia – odpady przyjmowane w ilości nielimitowanej
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego – odpady przyjmowane w ilości limitowanej:
  • 0,5 Mg/nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym/rok
  • 0,25 Mg x liczba lokali mieszkalnych/nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem wielolokalowym do 6 lokali mieszkalnych włącznie/rok
  • 0,10 Mg x liczba lokali mieszkalnych/nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem wielolokalowym od 7 lokali mieszkalnych wzwyż/rok

Rodzaje odpadów przyjmowanych w punkcie PSZOK z nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:

 • Bioodpady w postaci części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, w tym m.in. trawy, liści, drobnych gałęzi, chwastów z pielenia – odpady przyjmowane w ilości nielimitowanej

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane w PSZOK:

 • gruz ceglany,
 • materiały pokryć dachowych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • tworzywa sztuczne, np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV, gumolit,
 • odpady instalacyjne, odpady izolacyjne, np. wata mineralna, styropian budowlany,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, np. wanny, zlewy, sedesy, płytki ceramiczne,
 • drewno, np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria,
 • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, np. posadzki betonowe, beton,
 • worki po klejach i cemencie.

 

WAŻNE:

 • Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów zanieczyszczonych.
 • Odpady remontowo-budowlane powstałe w wyniku usługi świadczonej przez firmę remontową, wytwórca – firma remontowa lub zlecający usługę, winien na własny koszt przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolenie.

Oświadczenie pochodzenia odpadów

Apteki zbierające przeterminowane leki

Zbierający Zużyty Sprzęt

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami
– to niezgodne z obowiązującym prawem!

(art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Lp.NazwaAdres punktu zbierania
1.Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych GPZON – Jastrzębski Zakład Komunalnyul. Dworcowa 17d, 44-335 Jastrzębie-Zdró
2.Punkty serwisowe i sprzedaży 

Masz prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt do punktu zbiórki.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obowiązki w zakresie odbierania zużytego sprzętu spoczywają również na punktach serwisowych i punktach sprzedaży — przy czym nie wolno pobierać opłat od gospodarstw domowych (art. 42 ust. 1 ustawy — za naruszenie tego przepisu też jest grzywna, por. art. 97 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Ustawa zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia (przy zakupie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp.).

Wrzucanie elektro-odpadów do ogólnych odpadów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 95 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9f, gmina zobowiązana jest udostępnić na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: „adresach punków zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne”.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.Nazwa podmiotuAdres zbieraniaRodzaj zbieranych odpadówKontakt
1.Ekoplast - Produkt Sp. z o.o.ul. Frysztacka 145
43-400 Cieszyn
folia odpadowa, sznurek, zużyte opony33 858 00 75
biuro@ekoplast.cieszyn.pl

 

Polecamy