Strefa biznesu

Pozostałe działania

Avilles

Miasto w północno-zachodniej Hiszpanii, w regionie Asturia, nad Zatoką Biskajską. Leży na Costa Verde. Po spotkaniu w ramach Europejskiego Komitetu Regionów wspólnie pracujemy nad wyzwaniami związanymi z Europejskim Zielonym Ładem w ramach  Manifestu Miast na rzecz Zrównoważonego Przemysłu. Rozwijamy również sektor MŚP w naszych miastach.

https://www.facebook.com/avilesempresas

 

Nowa europejska strategia na rzecz zglobalizowanego przemysłu

Dokument ten jest wynikiem niestacjonarnego spotkania, które odbyło się 2 marca 2022 r.

 • UE dąży do osiągnięcia do 2050 r. wspólnoty europejskiej neutralnej dla klimatu. W programie polityki UE pojawiły się tematy wyzwań środowiskowych, demograficznych i ekonomicznych, roli działalności produkcyjnej rozgrywającej się w gospodarkach europejskich.
 • Unia postawiła sobie za cel zwiększenie wkładu przemysłu do: PKB nawet do 20%. Komisja Europejska opracowuje nową Strategię Przemysłową na rzecz globalnej konkurencyjności, ekologicznej i cyfrowej Europa.
 Miejski charakter przemysłu europejskiego
 • Przemysł i miasta są ze sobą historycznie i nierozerwalnie związane. Przemysł narodził się i rozwijał głównie w miastach i przyczynił się do rozwoju miast i urbanizacji w Europie. Europa zawsze była kolebką przemysłu. Od wieków jest pionierem w przemyśle i innowacyjności.
 • Udział przemysłu w PKB i zatrudnieniu drastycznie spadł w ostatnim okresie w wielu krajach UE. Wiele zakładów produkcyjnych zostało zamkniętych, zredukowanych lub

przeniesionych do lokalizacji z niższymi kosztami produkcyjnymi.

 • Deindustrializacja spowodowała wzrost bezrobocia, wyższy poziom problemów społecznych i wyjazd wykwalifikowanych pracowników. Miało to również wpływ ekonomiczny w postaci utraty miejsc pracy, mniejszymi dochodami, spadkiem cen nieruchomości, mniejszymi wydatkami na usługi.
 • W tym nowym scenariuszu miasta muszą odgrywać centralną rolę we wdrażaniu Przemysłu

Strategii i aktywnego udziału w promowaniu renesansu przemysłu w Europie.

 

Nowa europejska strategia na rzecz zglobalizowanego przemysłu

 • 10 marca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła „Nową strategię przemysłową dla Europy”. Wdrażanie strategii zostało w jakiś sposób zakłócone przez COVID-19 i Komisja zaktualizowała strategię w maju 2021 r.
 • Nowa strategia przemysłowa UE to działania wspierające wszystkich graczy europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych firm, innowacyjnych start-upów, ośrodków badawczych, usługodawców, dostawców i partnerów społecznych.
 • Poprzez manifest okazujemy szczególne wsparcie dla przemysłu i żądamy od UE zaangażowania i wsparcia, które zaowocują silnym i neutralnym dla klimatu przemysłem. Wszystko to opierać się powinno na Europejskim Zielonym Ładzie, czyli przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności przemysłu.

Wspólne wyzwania i cele

 • Zrównoważony rozwój miast i rekultywacja środowiska, osiągnięcie miast neutralnych dla klimatu, rekultywacja terenów poprzemysłowych, przejście na przemysł niskoemisyjny, wzmocnienie roli MŚP w strategii przemysłowej, bazowanie na tradycjach przemysłowych, zwiększenie wysiłków w celu przyciągnięcia nowych inwestycji i innowacji przemysłowych, przejście na procesy niskoemisyjne
 • Miasta sygnatariusze tego Manifestu zobowiązują się do wspierania transformacji w kierunku: zrównoważonego przemysłu, aby wspierać współpracę między naszymi miastami i kluczowymi podmiotami przemysłu; stymulowania innowacyjności i przemysłu jako kluczowych filarów gospodarki i społeczeństwa; rozwoju naszych miast i wzmocnienia strategii i technologii regionu; zapewnienia przejścia na bardziej ekologiczną, inteligentniejszą i bardziej odporną gospodarkę, aby stworzyć odpowiednie środowisko dla dynamicznego i integracyjnego społeczeństwa; wspierania modernizacji infrastruktury i przebudowy naszego przemysłu, aby był zrównoważony, efektywniej wykorzystując swoje zasoby

Miasta-sygnatariusze niniejszym wyrażają, poprzez niniejszy Manifest, nasze zaangażowanie i ambicję osiągnięcia pełnej transformacji w kierunku zrównoważonego przemysłu, aby promować postęp społeczny, gospodarczy i ekologiczny naszych terytoriów oraz ustanawiać sieć miast europejskich, która sprosta wyzwaniom, wymaganiom i potrzebom Europy.

 

Zobacz dokument w języku angielskim podpisany przez Prezydenta Miasta.

Soleczniki

Rejon solecznicki jest położony w południowo - wschodniej części Litwy w powiecie wileńskim. Powierzchnia rejonu wynosi 1491,4 km kw., co stanowi 15,3 proc. terytorium powiatu. Ośrodkiem administracyjnym jest odległe od Wilna o 44 km miasto Soleczniki.

https://www.salcininkai.lt/

Polecamy