Strefa biznesu

Pozostałe Projekty

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

  

Działaniami projektowymi mającymi na celu delimitację obszaru w kontekście powstałej autostrady A1 objęte zostały samorządy zlokalizowane w jej sąsiedztwie tj. Miasta: Rybnik (stolica subregionu zachodniego), Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.

  

Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 do marca 2015 r.

  

 Wartość projektu: 3 000 000 zł, w tym:

  • dotacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 2 700 000 zł – 90% (w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa),
  • wkład własny partnerów projektu: 300 000 zł – 10%.

Lider projektu: Miasto Rybnik

Partnerzy Projektu: Miasto Żory, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce i Mszana.

 

Cele projektu:

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

    Powyższy cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:

  1. wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie (powiązania te skupiły się w znaczącym stopniu wokół powstałej drogi stąd konieczne jest przeprowadzenie analiz, badań).
  2. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny warunek wdrożenia podejścia funkcjonalnego, planując rozwój nie wystarczy skupić się na jednej jednostce samorządu terytorialnego, kluczem do sukcesu jest określenie potencjałów rozwojowych całego istniejącego obszaru funkcjonalnego. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii na danym obszarze.
  3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny (dla osiągnięcia efektu synergii na etapie opracowywania dokumentu strategicznego określone zostaną najistotniejsze kierunki rozwoju danego obszaru funkcjonalnego, a partnerzy projektu wybiorą jeden ich zdaniem najistotniejszy kierunek i dla inwestycji realizujących ten kierunek opracowane zostaną dokumentacje techniczne w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej). 
  4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem – będzie to możliwe po delimitacji obszaru funkcjonalnego oraz określeniu zasięgu jego wpływu (pierwszym działaniem w kierunku osiągnięcia tego celu było zainicjowanie przez Rybnik realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i pełnienie funkcji Wnioskodawcy/Lidera w projekcie); opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych o tym samym charakterze wzmocni relacje gmina-wieś, wzmocni efekt realizacji tych inwestycji, który będzie odczuwalny przez mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego, wspólna przedsięwzięcie umocni istniejące i stworzy nowe relacje pomiędzy samorządami.

 

 

Szczegółowy opis działań:

Działanie 1: Opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny. Celem opracowania jest delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego, określenie zasięgu jego wpływu i kierunków rozwoju przy uwzględnieniu w szczególności powstania autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego; ramach działania 1 przewiduje się w szczególności:

– przetarg na opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny,
– opracowanie wstępnej wersji dokumentu określającego obszar funkcjonalny,
–  konsultacje społeczne,
– opracowanie ostatecznego dokumentu określającego obszar funkcjonalny.

 

Działania 2-8: Dokumentacja techniczna dla inwestycji na terenie Miasta Rybnik, Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie Zdrój Gminy Mszana, Gminy Świerklany, Miasta Żory. W ramach działań 2-8 powstanie dokumentacja techniczna dla inwestycji na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny, który swoim zasięgiem działania obejmie zwarty obszar miejski i gminny oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną; dzięki realizacji zadań promowane będzie wspólne planowanie rozwoju i rozwiązywania problemów miast i otaczających je gmin wiejskich, w tym na bazie poszukiwania lub wzmacniania powiązań miasto-wieś; w ramach działań 2-8 przewiduje się w szczególności:

– przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej,

– wykonanie dokumentacji technicznej.

Działanie 9: Promocja projektu. W ramach działania 9 prowadzona będzie promocja przedmiotowego przedsięwzięcia.

Projekt PL0225

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Partnerem Projektu PL0225 "Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach", który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Liderem Projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi.

Celem Projektu jest poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach.

Termin i obszar realizacji – Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w okresie od 08.2008 do 07.2010 roku.

Dofinansowanie działań zapewnia bezpłatny dostęp do wiedzy i zajęć praktycznych dla uczestników szkoleń zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają status Partnera Projektu.

Tematyka szkoleń
– elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna archiwizacja danych,
– elektroniczne usługi i metody komunikacji z wykorzystaniem e-formularzy oraz e-podpisu,
– udostępnianie informacji publicznej przez Internet oraz przy pomocy technik informatycznych, 
– tworzenie stron internetowych serwisów instytucji publicznych,
– prawo związane z wdrażaniem e-usług publicznych,
– bezpieczeństwo pracy w sieci wewnętrznej urzędu oraz w Internecie,
– techniczne problemy obsługi e-usług opartych na dwustronnej komunikacji,
– kursy z języka angielskiego i niemieckiego.

Podstawowe formy zdobywania i przekazywania wiedzy
– platforma kursów e-learning – umożliwia zdalne nauczanie oraz usystematyzowanie wiedzy przekazywanej podczas szkoleń,
– seminaria – organizowane bezpośrednio u Partnera, wiedza przekazywana jest w postaci wykładów opisujących dany blok tematyczny,
– warsztaty (zajęcia praktyczne – w sposób praktyczny przedstawiają wybrane zagadnienie związane z danym blokiem tematycznym,
– konferencje szkoleniowe – charakter szkolenia łączącego wykład seminaryjny z warsztatem praktycznym.

Ważne adresy
www.pks.fiiz.pl
www.kursy.fiiz.pl
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org

Polecamy