Strefa biznesu

POKL 2007-2013

Rozwiń swoje możliwości

30 kwietnia 2010r. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój zakończył realizacje projekt pn. "Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju".  
Głównym celem projektu było zapewnienie poprawy dostępu do zatrudnienia i motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich/zdezaktualizowanych kwalifikacjach, kompetencjach zawodowych oraz obciążonych barierami psychologicznymi. Potrzeby zostały zidentyfikowane w toku bieżącej pracy podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne w Jastrzębiu Zdroju na rzecz grup docelowych. 
 Przedsięwzięcie to, dofinansowane w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 7.2.1-aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koszt całkowity projektu ostatecznie wyniósł 444 167,25 zł.
 Działania projektu kierowane były do osób pozostających bez zatrudnienia, powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innych jednostek penitencjarnych oraz młodzieży w wieku 15-25lat zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu dostępny był szeroki wachlarz trzynastu rodzajów szkoleń zawodowych (200 godzinnych) i siedmiu rodzajów szkoleń miękkich (100 godzinnych). Uczestnicy projektu wybrali udział w następujących bezpłatnych szkoleniach:
– zawodowych: 
– posadzkarz – kafelkarz, 
– sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminala kart płatniczych oraz minimum sanitarnym,
– masażysty z umiejętnością i zasadami prowadzenia działalności gospodarczej –
– magazynier z kursem operatora wózka widłowego,
– kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych i znajomością sprzedaży,
– pracownik administracyjno-biurowy,
– kadry i płace,
– wizażystka-kosmetyczka-stylistka paznokci,
– księgowość wspomagana komputerem,
– opiekun nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi wraz z kursem masażu.
– miękkie: 
– kurs obsługi komputera z obsługą sprzętu biurowego,
– tworzenie stron www.

Każde szkolenie obejmowało: wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne, zajęcia z pomocy przedmedycznej, zajęcia z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, kreowania autowizerunku oraz terapii psychologicznych.

Uczestnicy projektu korzystali także z indywidualnej pomocy psychologa oraz doradcy zawodowego. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat zawodowy nadające kwalifikacje zawodowe oraz stosowne zaświadczenia i uprawnienia.
Partnerami towarzyszącymi Urzędu Miasta w realizowanym projekcie byli: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju, Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju. 
W ramach projektu opracowana została również broszura informacyjna z płytą CD zawierająca informacje nt.: aktywnych form poszukiwania pracy, porady prawne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,  a także wzory listów motywacyjnych, CV, informacje z zakresu równości szans itp. Broszura była dystrybuowana wśród uczestników projektu oraz instytucji rynku pracy.
 Realizacja projektu wpłynęła na postrzeganie własnej wartości i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, wspieranie samodzielności, nadanie nowej roli społecznej grupom docelowym. Uczestnicy projektu nie tylko podnieśli wiedzę i umiejętności zawodowe, ale również zmienili podejście do metod poszukiwania pracy-co w konsekwencji pozwoliło wielu osobom znaleźć zatrudnienie.
Projekt zakładał zaktywizowanie 120 osób jednak dzięki m.in. oszczędnościom przetargowym w ramach projektu zostało zaktywizowanych 140 osób.

Informacje o Europejskim Funduszu Społecznym zamieszczone są na stronach www.efs.gov.pl

Większa efektywność zarządzania w urzędach

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pod nazwą "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".

Celem głównym projektu jest udoskonalenie procedur i standardów zarządzania w 12 jednostkach samorządu terytorialnego: w Jastrzębiu-Zdroju, Gaszowicach, Godowie, Gorzycach, Kuźni Raciborskiej, Lubomi, Marklowicach, Mszanie, Świerklanach, Wodzisławiu Śląskim, a także w Starostwach Powiatowych w Rybniku i Wodzisławiu Śl.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 644 urzędników. Wśród bogatej gamy tematycznej szkoleń nie zabraknie tych z zakresu stosowania prawa (w tym prawa unijnego), zarządzania JST, profesjonalnej administracji, kompetentnej obsługi klienta, informatyzacji i komputeryzacji urzędów. Jednym z etapów projektu jest również stworzenie biura obsługi klienta (UG Świerklany) i jego pełne wyposażenie.

Zamierzonymi efektami projektu jest usprawnienie procesu stanowienia i stosowania prawa w JST, lepsza informatyzacja społeczeństwa poprzez zwiększenie ilości informacji zamieszczanych w biuletynach informacji publicznej i zwiększenie satysfakcji klientów. Jednym z ciekawych rozwiązań jest pomysł przeprowadzenia monitoringu satysfakcji z jakości oferowanych usług publicznych, aby każdy mieszkaniec mógł przekonać się czy projekt przynosi wyraźne rezultaty, a jakość obsługi w urzędach jest coraz lepsza.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt trwać będzie 16 miesięcy, a jego całkowita wartość wynosi 3 576 624,00  zł.

Polecamy