Strefa biznesu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny

„Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000- lecia w Jastrzębiu- Zdroju”

Projekt planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w okresie IV kwartał 2021r. do 30.06.2023r.

Projekt realizowany w ramach RPO WSL 9.2.2.

Projekt zakłada powstanie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Gagarina 116. Działania na rzecz dzieci i rodziny na tym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Beneficjentem Projektu jest: Miasto Jastrzębie- Zdrój.

Realizatorem: Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerem Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Wartość projektu: 523 756,06 zł

W tym dofinansowanie UE : 445 192,65 zł

Głównym celem Placówki Wsparcia Dziennego będzie organizacja różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, i innych. Założeniem jest objęcie systemem wieloaspektowego wsparcia dzieci i młodzież z różnych środowisk. Celem zadania jest również zahamowanie rozwoju zaburzeń oraz wykształcenie umiejętności psychospołecznych wychowanków. Pracownicy placówki opracują i będą realizować indywidualny program o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym, terapeutycznym, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Centrum Usług Społecznych będzie nakierowane na działania na rzecz rodziny by przeciwdziałać skutkom dezintegracji rodziny. Znaczącą wartością jest dobro rodziny i przekonanie, że rodzina jest naturalnym i właściwym środowiskiem rozwoju dla dziecka. Stąd pomysł, by rodzinie, która doświadcza trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych niesiona była interdyscyplinarna pomoc, gdyż przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny w sferze życia jest największym zyskiem dla społeczności lokalnej.

„Akademia Seniora”

Ośrodek Pomocy Społecznejpozyskał środki finansowe na realizację projektu w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19.

Wartość całego projektu: 1 369 892,47 zł w tym:

- Dofinansowanie UE (85%)- 1 164 408,59 zł;

- BP (8%)- 109 591,41 zł;

- Wkład Własny (7%) - 95 892,47 zł 

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021r. - 30.06.2023r.

Celem projektu jest: wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytchnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług całodobowej opieki; osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób. Projekt zakłada wsparcie 95 (57K i 38M) mieszkańców Miasta Jastrzębie- Zdrój. Całą zaplanowaną dla siebie ścieżkę (min. 1 wsparcie) przejdzie w projekcie min. 95 osób, do wyboru dla nich typy wsparcia: - usługi wytchnieniowe w miejscu zamieszkania - pobyt w Dziennym Domu Pomocy.

„Jastrzębie –Zdrój- Miasto Rodziny”

Ośrodek Pomocy Społecznejpozyskał środki finansowe na realizację projektu w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych. RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.05-IŻ.01-24-350/19

Wartość całego projektu: 1 042 938,86 zł w tym:

- Dofinansowanie UE (85%) - 886 498,03 zł;

- BP (8%) - 83 435,10 zł;

- Wkład Własny (7%) - 73 005,73 zł

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców naszego miasta Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie „ Jastrzębie-Zdrój- Miasto Rodziny”. Projekt ten zakłada wsparcie społeczne dla osób i rodzin potrzebujących poprzez: terapie psychologiczną i psychiatryczną, różnego rodzaju szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne. Zapewniamy ścisłą współpracę ze specjalistami, do których dostęp w ramach usług Państwa jest utrudniony.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2023r.

Celem projektu jest: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta

Jastrzębie- Zdrój mających na celu deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodziny, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, oraz szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych w okresie 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Grupę docelową w projekcie będą tworzyły: rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 350 osób. Działania projektu skierowane są do grupy wymagającej wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Beneficjent w ramach realizacji projektu chce objąć wsparciem dzieci i młodzież z problemami wychowawczymi, zaburzeniami rozwoju, rodziny posiadające trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, rodziny posiadające niepełnosprawne dzieci. Wsparcie skierowane jest do funkcjonujących już rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 49 616 lub 32 43 49 601.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu

"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu"

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2022/373/VI/2022 z dnia 09.11.2022 w sprawie: zatwierdzenia Listy Projektów nr 1/2022 w ramach naboru nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/22, wybrał do dofinansowania projekt Miasta Jastrzębie-Zdrój pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę uczęszczających do szkół biorących udział w projekcie. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT - 38 szt. laptopów, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.05.2023

Całkowita wartość projektu: 130 340,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 110 789,00 zł

Kwota  dofinansowania ze środków Budżetu Krajowego: 6 517,00 zł

Nauka naszą pasją – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Nauka naszą pasją – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 424 892,25 zł

Wartość dofinansowania: 382 403,02 zł  (90% ze środków unijnych) 

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:
Grupę docelową w  projekcie realizowanym w okresie od 01.08.2021r. do 30.06.2022r. stanowią nauczyciele oraz uczniowie Szkoły podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas realizacji projektu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze oraz  rozwijające  oparte o nauczanie metodą  eksperymentu, jak również placówka  zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny.

Cele Projektu:
 Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych  uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima przez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie met. eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.  Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki z elementami eksperymentu wraz z doposażoną klasopracownią, zajęć językowych oraz zajęć dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych również z wykorzystaniem klasopracowni prowadzonych metod eksperymentu. 

Cel projektu jest zgodny z celem działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez realizację:

 • zajęć wyrównawczych z matematyki z elementami eksperymentu, zajęć językowych
 • zajęć dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych

oraz doposażenie klasopracowni w zestaw pomocy dydaktycznych:

 • do nauki zajęć wyrównawczych z matematyki,
 • do nauki zajęć z  j. angielskiego,
 • do nauki zajęć z j. niemieckiego,
 • do nauki zajęć z   biologii,
 • do nauki fizyki,
 • do zajęć z chemii,
 • do nauki zajęć z przyrody.
   

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach

Nazwa Projektu:Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach 1.09.2020 do 29.01.2023
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”
Nazwa Partnera: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Wartość projektu: 1 999 999,60zł.
Wartość dofinansowaniaz UE: 1699 999,66 zł.
Wartość dofinansowaniaz BP: 199 999,96 zł.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest realizację kursów podnoszących kwalifikacje 291 uczniów, zajęcia dodatkowe dla 151 uczniów oraz organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów, jak również wyposażenie pracowni.

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów (150K, 141M) uczęszczających do czterech szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje 291 uczniów, zajęcia dodatkowe dla 151 uczniów oraz organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów (52K, 48M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprzez podniesienie kwalifikacji 27 osób (23K, 4M) kadry pedagogicznej. Cel projektu jest zgodny z celem działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  368 538,87

Wartość dofinansowania: 331 684,98

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Realizacja działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych wśród 87 uczniów (46K)
z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu - Zdroju, poprzez realizację: eksperymentów, zajęć rozwijających z elementami eksperymentu, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja wsparcia polegała będzie także na doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK wspomagające pracę dydaktyczną z uczniami i wsparciu nauczycieli - studia podyplomowe i kursy w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych.

Cele Projektu:

Poprawa warunków realizacji zajęć, zwiększenie jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji nauczycieli poprzez dodatkowe szkolenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

 

 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu:Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju
Termin realizacji: 1.09.2020 do 31.08.2021
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”
Nazwa Partnera: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Wartość projektu: 399 796,66zł.
Wartość dofinansowania z UE: 339 827,16 zł.
Wartość dofinansowaniaz BP: 39 979,67 zł.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja kursów kwalifikacyjnych przygotowujących
do egzaminów certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni oraz organizacja staży uczniowskich. W wyniku projektu 60 uczniów i uczennic podniesie swoje kwalifikacje, 18 odbędzie staż uczniowski oraz 6 nauczycieli zostanie przygotowanych
do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 uczniów (5K, 55M) Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje 60 uczniów oraz organizację staży uczniowskich dla 18 uczniów (2K, 16M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprzez podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej (1K, 5M).

 Cel projektu jest zgodny z celem działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  329 442,49 zł

Wartość dofinansowania: 296 498,24 (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Zwiększenie kompetencji kluczowych 177 uczniów (90 DZ, 87 CH) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP 18 oraz wsparcia 15 nauczycieli (14 K, 1 M), zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Cele Projektu:

Poprawa warunków realizacji zajęć, zwiększenie jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji nauczycieli poprzez dodatkowe szkolenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu - Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 334 858,00 zł

Wartość dofinansowania: 301 372,20 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Popularyzacja metody eksperymentu w szkole, jako działania dydaktycznego wpływającego na poprawę jakości kształcenia 91 uczniów, doposażenie szkoły SP19 w pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzona zostanie także klasopracownia przedmiotowa chemiczno-fizyczna. Zadania projektu zgodne z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Cele Projektu:

Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w tym realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla danego etapu edukacyjnego, a także zwiększenie zakresu wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu, w tym metody eksperymentu w procesie kształcenia ukierunkowanym na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Cel projektu jest zgodny z celem działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 289 137,94 zł

Wartość dofinansowania: 260 224,15 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Zwiększenie kompetencji kluczowych 121 uczniów (63 CH, 58 DZ) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP15 oraz wsparcie 20 nauczycieli (19 K, 1 M), zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Cele Projektu:

Poprawa warunków realizacji zajęć, zwiększenie jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji nauczycieli poprzez dodatkowe szkolenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu - Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 376 678,46 zł

Wartość dofinansowania: 320 176,69 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności dziecka poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w postaci specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Subregionu Zachodniego województwa śląskiego.

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do grupy docelowej uczęszczającej do Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu – Zdroju. Wsparciem zostanie objętych 18 dzieci i 20 nauczycieli pracujących w placówce. Przedszkole zostanie wyposażone w nowoczesne narzędzia metodyczne m.in. w interaktywną kopułę sensoryczną, krzesło i stół rehabilitacyjny oraz SunBall. Cel projektu jest zgodny z celem Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs.

Planowane efekty:

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, nauczycieli oraz doposażenie placówki oświatowej.

Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”

Nazwa Partnera: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 918 953,60 zł.

Wartość dofinansowania: 1 823 005,92 zł. (85% tj. 1 631 110,56 zł. ze środków unijnych, 10% tj. 191 895,36 zł. ze środków Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego w  okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021r. jest:

a) organizacja praktyk i staży zawodowych,
b) wsparcie udzielane nauczycielom w postaci szkoleń i studiów podyplomowych,
c) doradztwo edukacyjno - zawodowe,
d) organizacja kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych.

 

Cele Projektu:

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół nr 9, Zespole Szkół nr 2 oraz Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Planowane efekty:

W wyniku projektu podpisano umowy na dodatkową praktykę zawodową, realizowane są  kursy podnoszące kwalifikacje przygotowujące do egzaminów certyfikowanych dla 400 ucznióworaz podnoszone są kwalifikacje  kadry pedagogicznej.

ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19

Nazwa Projektu grantowego: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19.                      

Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej z siedzibą na terenie Województwa Śląskiego. Podmiotami prowadzącymi DPS-tj.  podmiotami uprawnionymi do otrzymania grantu są: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby fizyczne, zwane dalej Grantobiorcami.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 124 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 104 675,76 zł (84,28% ze środków unijnych)

                                          19 524,24 zł (15,72% z budżetu państwa)                                

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,         Oś. Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki                 i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

 Opis Projektu:

- finansowanie zatrudnienia nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki          z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2  - zatrudnienie pokojowej w DPS na okres realizacji zadania; przez 3 miesiące w okresie za sierpień, wrzesień, październik 2020 r. -Wykonywanie czynności  zatrudnienia dodatkowej osoby przyczyni się do lepszego przeciwdziałania COVID-19 w związku ze wzmożoną czystością i dezynfekcją w placówce.

- wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, – okres realizacji działania przez 3 miesiące  w okresie: sierpień, wrzesień, październik 2020 r. sfinansowane dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, przy wprowadzeniu specjalnych środków ostrożności i podejmowaniu działań minimalizujących obawy i lęk mieszkańców przed zarażeniem wirusem COVID-19.

Cele Projektu:

Celem projektu grantowego ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19 jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego,      w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotu prowadzącego placówkę opieki całodobowej – Dom Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju.

Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 738 474,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 477 703,58 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 7 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób (51K, 34M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów aktywności lokalnych na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu.

Cele Projektu:

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. Cel projektu jest zgodny
z celem Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych –RIT Subregionu Zachodniego.

Planowane efekty:

Utworzenie 7 PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.

Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 379 450,75 zł

Wartość dofinansowania:322 533,13 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Poprawa jakości kształcenia prowadząca do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dydaktycznych dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami, doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele Projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, a także zwiększenie zakresu wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu, w tym metody eksperymentu w procesie kształcenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Poprawa jakości kształcenia prowadząca do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 100 936,75 zł

Wartość dofinansowania: 85 796,23 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Zwiększenie kompetencji kluczowych 45 uczniów (22 CH, 23 DZ) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu) oraz doposażenia szkoły SP14 zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Cele Projektu:

Poprawa warunków realizacji zajęć, zwiększenie jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji nauczycieli poprzez dodatkowe szkolenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

ŚLĄSKIE POMAGA. Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19

Nazwa Projektu: ŚLĄSKIE POMAGA. Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 95 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 80 750,00 zł (85% ze środków unijnych)

14 250,00 zł (15% z budżetu państwa)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

 • finansowanie zatrudnienia nowego pracownika- opiekuna w DPS w placówce opieki całodobowej w ramach umowy o pracę od 1.05.-31.12. 2020 r. -Wykonywanie czynności związanych z opieką nad mieszkankami, pomoc w zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych, stwarzanie warunków rozwoju, socjalizacja potrzeb, zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych , podawanie posiłków,
 • finansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej - przewiduje się wydatki na zakup niezbędnego doposażenia stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią wirusa: - maseczki ochronne, gogle, przyłbice, rękawiczki, fartuchy ochronne, kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące ciało i powierzchnię
 • doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 - sprzęt do dekontaminacji: - lampa UV antybakteryjna , mata dezynfekcyjna, sprzęt do wyposażenia izolatek, generator ozonu. Realizacja projektu od maja do grudnia 2020 r.

Cele Projektu:

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Cel projektu jest zgodny
z celem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,Poddziałania 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.

Planowane efekty:

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotu prowadzącego placówkę opieki całodobowej – Dom Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju.

"10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju

Nazwa Projektu: "10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   410 725,00 zł.

Wartość dofinansowania: 396 652,50 zł. (85% tj.  349 116,25  zł.  ze środków unijnych oraz 

 5%   tj.  20 536,25 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Wsparciem w projekcie realizowanym w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r zostali objęci uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju. Realizując projekt szkoła zyskała nowoczesne klasopracownie jak również doposażono w/w placówkę w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie oferty kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie celem wyrównania oraz zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 

Planowane efekty:

 

Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzenie klasopracowni:

 • chemicznej,
 • fizycznej,
 • przyrodniczej do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu.

Przeprowadzenie zajęć:

 • dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas 5-8,
 • dydaktyczno – wyrównawczych z  j. niemieckiego dla uczniów klas  7,
 • wyrównawczych  z j. angielskiego dla uczniów klas 5-7,
 • rozwijających  uzdolnienia z  j. angielskiego dla  uczniów klas 5,7,8,
 • rozwijających uzdolnienia  z j. niemieckiego dla  uczniów klasy 7,
 • rozwijających uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 4-5,
 • metodą eksperymentu – koło chemików dla uczniów klas 4-8,
 • metodą eksperymentu – koło przyrodników dla uczniów klas 4-8,
 • metodą eksperymentu – koło biologów dla uczniów klas 4-8,
 • metodą eksperymentu – koło fizyków dla uczniów klas 4-8.

Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu”

Nazwa Projektu: Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   873 365,63 zł.

Wartość dofinansowania: 786 029,07 zł. (85% tj. 742 360,79 zł. ze środków unijnych oraz  5%

 tj. 43 668,28 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Grupę docelową w projekcie stanowili uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju. Jego główną ideą jest podniesienie jakości oferty kształcenia prowadzące do wyrównania oraz zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w/w palcówki.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację:

 • zajęć wyrównawczych,
 • zajęć dodatkowych,
 • eksperymentu naukowego, dla uczniów zdolnych,
 • zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,
 • utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem okresie od 1.07.2018 do 30.06.2020.

 

Planowane efekty

Poprzez realizację projektu w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju im. Wojciecha Korfantego nastąpiło zwiększenie oraz wyrównanie kompetencji kluczowych uczniów w/w placówki m.in. poprzez utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem.

„Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu - Zdroju

Nazwa Projektu:Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu - Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   430 936,25 zł.

Wartość dofinansowania: 387 842,62 zł. (85% tj.  366 295,81 zł. ze środków unijnych oraz  5%

 tj.  21 546, 81 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Wsparciem w projekcie realizowanym w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r zostali objęci uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia uczniów prowadzące do zwiększenia jak i wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażeniu placówki w pomoce naukowe.

 

Planowane efekty:

Realizując projekt szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzono klasopracownie: geograficzna i fizyczno – chemiczna do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu, matematyczna, języka angielskiego, informatyczna.

Przeprowadzono zajęcia:

 • dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla uczniów klas 4 – 8,
 • dydaktyczno  - wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów klas 4 – 8,
 • rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów klas 4-8,
 • rozwijające zainteresowania z przyrody dla uczniów klas 4-8,
 • rozwijające zainteresowania z j. angielskiego dla uczniów klas 4-8,
 • rozwijające zainteresowania z informatyki (webmastering) dla uczniów klas 4 – 8,
 • rozwijające zainteresowania z informatyki grafika komputerowa) dla uczniów klas 4 – 8,
 • realizowane  metodą eksperymentu z geografii dla uzdolnionych  uczniów klas 4 – 8,
 • wyrównawcze z fizyki  realizowane  metodą eksperymentu dla uczniów klas 4-8,
 • wyrównawcze z chemii realizowane metodą eksperymentu dla uczniów klas 4-8.

„Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

Nazwa Projektu: „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   411 713,13 zł.

Wartość dofinansowania: 370 541,82 zł. (85% tj.  349 956,16 zł. ze  środków unijnych oraz 

  5%   tj.  20 585,66 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Grupę docelową w projekcie realizowanym w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. stanowili uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju Pedagodzy poprzez realizację m. in. zajęć dydaktycznych opartych na metodzie eksperymentu wpływali rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki poprzez realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również utworzenie pracowni przedmiotowej do pracy metodą eksperymentu, a także doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK wspomagające pracę z uczniem.

 

Planowane efekty:

Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzenie klasopracowni.

Przeprowadzenie zajęć:

 • wyrównawczych z j. angielskiego dla uczniów klas 4-5 i 7-6,
 • wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas 4-8,
 • wyrównawczych z geografii dla uczniów klas 5-7,
 • dodatkowe  rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 5-6,
 • dodatkowe z przedsiębiorczości dla uczniów klas 7-8,
 • w ramach Naukowego koła biologów – „Młody eksperymentator” dla uczniów klas 4-8,
 • rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego dla uczniów klas 4-6,
 • dodatkowe rozwijające uzdolnienia  z j. francuskiego dla uczniów klas 4-8,
 • rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego dla uczniów klas 4-8,
 • dodatkowe  rozwijające  uzdolnienia z j. rosyjskiego dla uczniów klas 4-8.

„Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Projektu: „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   427 460,50 zł.

Wartość dofinansowania: 384 714,45 zł. (85% tj.  363 341,42 zł. ze środków unijnych oraz  5%

 tj.  21 373,03 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Wsparciem w projekcie realizowanym w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r zostali objęci uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Realizując projekt szkoła zyskała nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażono pracownię komputerową oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu było podniesienie jakości oferty kształcenia prowadzące do zwiększenia i wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK wspomagające pracę z uczniem.

 

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć poprzez doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzenie klasopracowni.

Przeprowadzenie zajęć:

 • dydaktyczno – wyrównawczych z  j. angielskiego dla uczniów klasy 4,
 • dydaktyczno - wyrównawczych z informatyki dla uczniów klas 5-8,
 • dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas 5-6,
 • warsztatów umiejętności społecznych  dla uczniów klas 5-8,
 • językowych kształtujących kompetencje kluczowe w zakresie j. niemieckiego dla uczniów klasy 8,
 • językowych kształtujących kompetencje kluczowe w zakresie j. angielskiego dla uczniów

 klasy 8,

 • metodą eksperymentu  - Naukowe koło zainteresowań – rozwijanie zdolności uczniów w zakresie geografii i matematyki dla uzdolnionych  uczniów klas 7 – 8,
 •  metoda eksperymentu - Chemiczno-biologiczne koło zainteresowań dla uzdolnionych uczniów klas 7 – 8,
 • metodą eksperymentu - Naukowe kółko przyrodnicze dla  uzdolnionych uczniów klasy 4.

"Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu - Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery

Nazwa Projektu: "Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu - Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   358 935,36 zł.

Wartość dofinansowania: 323 041,82 zł. (85% tj.  305 095,06 zł.   ze  środków  unijnych 

oraz  5%   tj.  17 946,75 zł. z Budżetu Państwa)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

Opis Projektu:

Grupę docelową w projekcie realizowanym w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. stanowili uczniowie oraz nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Doskonalenie jakości kształcenia nastąpiło poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK wspomagające pracę z uczniami.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie oferty kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju prowadzące do wyrównania oraz zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami. W/w cel projektu został osiągnięty poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, a także utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Planowane efekty:

Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych.

Przeprowadzenie zajęć:

 • wyrównawczych  z matematyki dla uczniów klas 1 -3 LO,
 • wyrównawczych  z chemii dla uczniów klasy 2 LO,
 • doradztwa  edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas 1 i-2  LO,
 • dodatkowe  „zagraj w przedsiębiorczość”,
 • dodatkowe „matematyczny kącik inspiracji” dla uczniów klas 1-2 LO,
 • dodatkowe „koło geografów” dla uczniów klas 1-2 LO,
 • dodatkowe z informatyki z elementami grafiki dla uczniów klas 1-2 LO,
 • dla uczniów uzdolnionych prowadzonych metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment”  Laboratorium chemika,
 • dla uczniów uzdolnionych prowadzonych metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium młodego fizyka,
 • dla uczniów uzdolnionych powadzonych metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Eksperyment na biologii.

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   378 995,12 zł.

Wartość dofinansowania: 341 095,61 zł. (85% tj. 322 145,85 zł. ze środków unijnych oraz  5% tj. 18 949,76 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Grupę docelową w projekcie realizowanym w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. stanowili uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach projektu w placówce przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dydaktyczne dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Placówka została również doposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania prowadzące do wyrównania bądź zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w/w placówki.

 

Planowane efekty

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażenie sal przedmiotowych (matematycznej, przyrodniczej, fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej) w niezbędne pomoce.

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu – Zdroju

Nazwa Projektu:  Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu – Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:   363 079,11 zł.

Wartość dofinansowania:  326 771,20 zł. (85% tj.  308 617,24 zł. ze środków unijnych oraz

 5%  tj.  18 153,96 zł. z Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Wsparciem w projekcie realizowanym od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. objęci zostali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Wśród uczniów w/w placówki przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające oraz specjalistyczne. Szkoła została również doposażona w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności ich nauczania, poprzez doposażenie placówki oraz realizację zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz specjalistycznych, a także doposażenie szkoły.

 

Planowane efekty:

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego m. in. specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Polecamy