Strefa biznesu

RPO WSL 2007-2013

Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu były działania rewitalizacyjne, zrealizowane w latach 2008-2013 w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie remontu i modernizacji schodów terenowych, ścieżek, oświetlenia, murów oporowych, koryt odwadniających oraz małej architektury.

Zrealizowane działania, miały na celu przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych tego obszaru, dla ożywienia przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców.

Etap 2008-2009: Schody terenowe wraz z oświetleniem – wykonane prace:

– remont schodów terenowych, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego od strony Domu Zdrojowego  do baseny przy ulicy Witczaka,

– przebudowa oświetlenia.

Etap 2011-2013: remont i rewitalizacja Kwartału pierwszego – wykonane prace:

– wprowadzenie jednolitego rodzaju materiału wykończeniowego ścieżek, dróg, chodników, placów w ramach danego typu oraz uzupełnienie systemu odwodnienia,

– remont zniszczonych obiektów inżynieryjnych i małej architektury wg wspólnych, jednolitych i konsekwentnie egzekwowanych wytycznych. Zwłaszcza w odniesieniu do murów oporowych wraz ze schodami kamiennymi, dla których bezwzględnie wymagane jest zachowanie jednorodności w sposobie i materiałach wykonania,

– wykonanie nowych elementów takich jak schody i mury oporowe, wg wspólnych jednolitych wytycznych zgodnych z zaleceniami dla obiektów istniejących, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania jednorodności w sposobie i materiałach wykonania,

– ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci,

– naprawa nawierzchni istniejących ścieżek wraz z naprawą i uzupełnieniem systemu drenażu,

– uzupełnienie i modernizacja oświetlenia.

 

Cele Projektu:

Realizacja projektu miała na celu:

– uzyskanie znaczącej poprawy stanu zachowania zabytku,

– przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych i turystycznych tego obszaru,

– ochronę obszaru cennego przyrodniczo,

– poprawę estetyki obszaru Parku Zdrojowego,

– wzrost bezpieczeństwa użytkowania obszaru, przyczyniający się bezpośrednio do wzrostu liczby użytkowników,

– dostosowanie obiektu rekreacyjno-przyrodniczego do oczekiwań mieszkańców miasta,

– wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta,

– stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin i osób w różnym wieku,

Cele projektu wpisują się w Priorytet VI RPO WSL – Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2. Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja  – „duże miasta”, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, Typ projektu II Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  1 493 724,29 zł

Wartość dofinansowania: 1 240 244.42 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo.2007-2013.slaskie.pl

Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju – odcinek F-J

Opis Projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu było podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie poprzemysłowym, po byłej KWK Moszczenica.

Rzeczowy zakres projektu obejmował:

– roboty drogowe, w tym przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, oraz przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej o  łącznej długości 0,78 km oraz wymianę izolacji linii WN,

– przebudowę dróg na długości 1,65 km,

– montaż przyłącza energetycznego,

– wykonanie przyłącza wodociągowego.

Niniejszy projekt jest przykładem podejścia kompleksowego. Jego realizacja pozwala inwestorom na dostęp do kompletnej infrastruktury, warunkującej możliwość rozpoczęcia inwestycji na udostępnianym terenie inwestycyjnym. Nieruchomość stanowiąca teren inwestycyjny składa się z 7 działek ewidencyjnych, które stanowią jeden zwarty kompleks o łącznej powierzchni 3,1369 ha.

 

Cele Projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój gospodarczy Miasta Jastrzębie-Zdrój. Cel osiągnięty został poprzez pozyskanie inwestora dla zrewitalizowanego terenu poprzemysłowego przy ul. Rozwojowej. Czynnikiem niezbędnym do pozyskania nowych inwestorów było wcześniejsze kompleksowe uzbrojenie terenu.

Cel bezpośredni wpisuje się w Priorytet I RPO WSL – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest zgodny z Działaniem 1.1. Uszczegółowienia RPO WSL Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, którego celem jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.1.1., którego celem jest wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Projekt wypełnia założenia typu projektu nr 2 Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Celem społecznym inwestycji jest poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności – stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenach rewitalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez wykreowanie korzystnych warunków dla komunikacji drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju – odcinek F-J”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 9 430 573,03 zł

Wartość dofinansowania: 6 863 043,30 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt składa się z części dydaktycznej, gdzie mieści się Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego oraz części basenowej (Pływalnia „Laguna”) zarządzanej przez MOSiR.

Zakres projektu części dydaktycznej obejmował roboty termomodernizacyjne, do których zaliczały się:

 • roboty termoizolacyjne w zakresie ścian szczytowych, cokołu, klatek schodowych, dachu; do robot tych zaliczają się również roboty wykończeniowe zewnętrzne związane z tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, wymianą obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych.
 • przebudowa wejść w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów z uwzględnieniem szerokości drzwi ewakuacyjnych.

Zakres projektu dla części rekreacyjnej obejmował roboty termoizolacyjne i wykończeniowe w zakresie ścian zewnętrznych budynku oraz dachu, do których zaliczały się:

 • wymiana istniejącej kurtyny szklanej wraz z likwidacją galerii zewnętrznej,
 • wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
 • likwidacja wewnętrznej “półki” zlokalizowanej pod fasadą szklaną,
 • zamurowanie części istniejących otworów okiennych i likwidację krat,
 • wyrównanie wnęk i uskoków na elewacji wraz z przełożeniem kratek wentylacyjnych,
 • remont zewnętrznej klatki schodowej,
 • remont schodów terenowych,
 • ocieplenie ścian,
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne związane z tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, wymianą obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych oraz wymianę pokrycia dachu.

Ponadto dla całego budynku wykonano prace związane z wymianą instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła.

 

Cele Projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku użyteczności publicznej,
 • poprawy estetyki i ergonomii obiektu,
 • zmniejszenia niskiej emisji,
 • obniżenia kosztów utrzymania budynku.

Wskutek zrealizowania powyższego projektu wzrośnie również komfort warunków pobytu w przedmiotowym obiekcie, który będzie odczuwalny przez jego użytkowników.

Planowane prace w znaczny sposób zmniejszą zużycie energii (a co za tym idzie będą miały pozytywny wpływ na efektywność energetyczną i ochronę środowiska) i przyczynią się do sprawności funkcjonowania systemu cieplnego. Zgodnie z wynikami audytu energetycznego wymiennik ciepła posiada wystarczające parametry a jego wymiana byłaby nieuzasadniona.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 5 484 225,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 022 629,67 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu było podjęcie działań rewitalizacyjnych prowadzących do zagospodarowania terenów jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju. Teren inwestycji leży na powierzchni ok. 1,4 ha.

W ramach projektu wykonano zagospodarowanie terenu, w skład którego weszła budowa skateparku, montaż urządzenia linowego, budowa placów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, korekta drogi dojazdowej, budowa nowych chodników, budowa siłowni zewnętrznej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie złącza energetycznego. Wybudowano także miasteczko ruchu drogowego oraz mała architektura.

Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych wokół blokowisk oraz utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru miasta, która, poprzez nadanie nowej funkcji rekreacyjno-sportowej zdegradowanemu terenowi, przyczynia się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych w mieście.

Realizacja projektu miała za zadanie poszerzenie oferty sportowej jak również wspieranie aktywnych form rekreacji. Projekt  przyczynia się do całkowitej zmiany funkcjonowania obszaru niezagospodarowanego jaru, jednocześnie pozytywnie podnosząc konkurencyjność i atrakcyjność miasta.

Poprzez realizację przedmiotowego Projektu, Miasto, kierując się ważną rolą społeczna i edukacyjną, zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki dla uprawniania sportu, jednoczesnie przyczyniając się do poprawy ich stanu zdrowia.

Realizacja projektu ma na celu:

 • stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców,
 • stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin i osób w różnym wieku,
 • aktywizację sportową oraz dodatkową możliwość zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • ograniczenie negatywnych postaw społecznych oraz przeciwdziałanie patologiom oraz wykluczeniu społecznemu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Rewitalizacja terenów jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 976 022,75 zł

Wartość dofinansowania: 1 551 108,48 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

Jastrzębie-Zdrój – Twój Partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju

Opis projektu
Projekt polegał na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez udział w jednych z największych targów inwestycyjnych na świecie. W 2013 roku prezentowano ofertę inwestycyjną Miasta podczas imprezach targowo-wystawienniczych, takich jak: MIPIM CANNES we Francji, EIRE MEDIOLAN we Włoszech, Barcelona Meeting Point w Hiszpanii i EXPO REAL w Niemczech. W ramach realizacji projektu opracowano również materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przygotowano prezentację multimedialną w formie spotu reklamowego. Promocja inwestycyjna Miasta Jastrzębie-Zdrój obejmowała prezentację 4 ofert inwestycyjnych.

Cele projektu
Celem bezpośrednim projektu było podniesienie poziomu inwestycji na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

Cele pośrednie:

 • wzrost przedsiębiorczości na terenie miasta,
 • zainteresowanie ofertą inwestycyjną Jastrzębia-Zdroju przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu całego kraju oraz z zagranicy,
 • zainteresowanie ofertą inwestycyjną Jastrzębia-Zdroju przedsiębiorców i przedsiębiorstw z okolicznych gmin,
 • zachęcenie przedsiębiorców mieszkających w mieście i przedsiębiorstw już w nim istniejących do podejmowania i rozszerzania działalności,
 • informowanie kto, gdzie w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom,
 • poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez zapewnienie dostępu do konkurencyjnych, trwałych miejsc pracy,
 • przełamanie stereotypu miasta jako ośrodka przemysłu wydobywczego,
 • popularyzacja marki Jastrzębie-Zdrój jako synonimu prorozwojowego nastawienia i warunków sprzyjających dla realizacji inwestycji,
 • rozwój sektora mieszkaniowego w mieście,
 • zahamowanie migracji mieszkańców, w tym ludzi młodych, do innych ośrodków regionu/kraju,
 • zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca zamieszkania,
 • informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania,
 • informowanie o unikalnych cechach i wysokim potencjale gospodarczym lokalnej społeczności,
 • przedstawienie korzyści wynikających z cech środowiska, działalności gospodarczej Miasta i sposobów oraz możliwości ich pozyskania,
 • wzrost wskaźnika wykorzystania potencjału rozwojowego miasta.

 

Nazwa Projektu: „Jastrzębie-Zdrój – Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Wartość projektu: 684.554,18 zł
Wartość dofinansowania: 563.619,85 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu była przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju – prace budowlane prowadzono w 2010 roku.

Realizacja Projektu obejmowała kompleksowy remont nawierzchni boiska wraz z wykonaniem odwodnienia oraz budową nowego oświetlenia. W ramach działań modernizacyjnych wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 66,00 x 100,00 m, w tym pole gry o wymiarach 60,00 x 90,00 m.  Istniejąca wcześniej nawierzchnia szutrowa została zdemontowana i obecnie, boisko posiada nawierzchnię z trawy sztucznej.

Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych szerokości 3,00 m, a wzdłuż linii bramkowych szerokości 5,00 m, natomiast boisko wyznaczono liniami w kolorze białym. Za polami do gry zostały zamontowane piłkochwyty o wysokości 6 m. Boisko wyposażono w bramki do piłki nożnej oraz dwie kabiny dla zawodników rezerwowych.

 

Cele Projektu:

Realizacja Projektu rozwiązuje zidentyfikowane problemy na płaszczyźnie rozwoju kultury fizycznej mieszańców, a zarazem realizacji celu bezpośredniego w postaci poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja przedsięwzięcia i osiągnięcie celu bezpośredniego spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie czasowej w postaci następujących celów ogólnych:

 • ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju,
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
 • wzrost aktywności ruchowej osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej,
 • poprawa warunków przeprowadzania rozgrywek piłkarskich,
 • zwiększenie ilości imprez sportowych organizowanych na terenie Miasta.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

 realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1.991.757,15 zł

Wartość dofinansowania: 1.544.408,49 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu: 5 944 008,39 zł

Wartość dofinansowania UE: 5 000 987,84 zł

Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu był wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych. W ramach projektu utworzono Miejski Portal e-Usług Publicznych, który realizuje potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jednostki Podległe.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju

Opis Projektu:

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 937 w Mieście Jastrzębie-Zdrój, polegała na przebudowie i rozbudowie ulicy 11 Listopada i została przeprowadzona na całej długości ulicy pomiędzy rondami Zdrojowym i Sikorskiego, tj. na długości 1,138 km, a także na przebudowie mostu nad rzeką Gmyrdek w ciągu ulicy Cieszyńskiej.

Zakres prac drogowych obejmował: przebudowę jezdni, budowę nowego chodnika wzdłuż ulicy 11 Listopada na długości 0,575 km, przebudowę istniejącego chodnika wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na długości 1,738 km, przebudowę ul. Prostej i budowę włączenia do Al. Jana Pawła II, przebudowę ulic dojazdowych do ul. 11 Listopada, budowę kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej oraz Al. Jana Pawła II na długości 1,313 km, stosowne zabezpieczenia lub przekładki uzbrojenia w miejscach koniecznych.

Zakres prac mostowych obejmował: rozbiórkę starego mostu, wykonanie nowego ustroju nośnego oraz dróg najazdowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, wykonano także elementy zabezpieczeniowe na moście, a także umocniono koryto rzeki Gmyrek w rejonie przebudowanego mostu.

 

Cele Projektu:

Celem strategicznym zrealizowanego Projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej w Województwie Śląskim i Mieście Jastrzębie-Zdrój poprzez modernizację ul. 11 Listopada wraz z mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt ma także na celu usprawnienie połączenia Miasta z innymi dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, skrócenia czasu podróży, spadku zanieczyszczeń w rejonie inwestycji oraz w znacznym stopniu wpłynęła na upłynnienie ruchu pojazdów. Zmiana konstrukcji nawierzchni spowodowała zwiększenie nośności drogi i mostu do 115 kN/oś, znacznie ułatwiając ruch tranzytowy w kierunku granicy państwa w Cieszynie i Zebrzydowicach.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

 realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Modernizacja  DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  8 911 819,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 371 158,43 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu była modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej, której zły stan techniczny uniemożliwił jej właściwe wykorzystywanie i funkcjonowanie. Realizacja Projektu, mająca na celu wykonanie nowego obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej o całkowitej powierzchni użytkowej 9.638,81 m2, obejmowała przede wszystkim przeprowadzenie prac budowlano-remontowych budynku głównego Hali oraz budynku socjalnego. W zakres robót budowlanych weszły następujące prace: utrzymanie wykonanej części głównej konstrukcji dachu hali, wykonanie nowych trybun dla widzów na 3.000 osób, wykonanie nowych pomieszczeń pod trybunami spełniającymi wymagania Światowej Federacji Siatkówki, wykonanie podłoża i posadzki głównej hali z nowoczesnej wykładziny syntetycznej, wykonanie zaplecza sportowego oraz dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących przepisów budowlanych. W otoczeniu wybudowanego obiektu powstało 136 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Po modernizacji obiekt Hali jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Cele Projektu:

Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej Województwa Śląskiego. Inwestycja ma doprowadzić do wzrostu znaczenia Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako jednego z głównych organizatorów rozgrywek sportowych na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym. W dalszej perspektywie przyczyni się to do zmiany wizerunku samego Miasta z przemysłowo – górniczego na nowoczesny ośrodek metropolitalny, atrakcyjny jako miejsce zamieszkania, ale także miejsce dodatnio wpływające na napływ inwestorów.

Po zakończonej modernizacji, w obiekcie Hali organizowane są imprezy sportowe (także międzynarodowe) i kulturalne dla mieszkańców całego subregionu. Znacznie przyczynia się to do wzrostu ilości osób zamieszkujących odwiedzających Miasto oraz zmiany sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

 realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Modernizacja  i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej 

przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu:  48 792 201,14 zł

Wartość dofinansowania: 10 736 656,98 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa obwodnicy Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu była budowa drogi gminnej – obwodnicy os. Staszica w Jastrzębiu Zdroju, która połączyła ul. 11 Listopada z ul. Wrocławską. Obwodnica powstała na długości 320 m. W ramach zadania została również przebudowana ul. Wrocławska na długości 132 m oraz została wybudowana kanalizacja deszczowa, parking, chodniki, jak również oświetlenie nowej drogi.

Cele Projektu:

Celem Projektu jest poprawa układu komunikacyjnego uzupełniającego kluczową sieć drogową w Jastrzębiu Zdroju. Dzięki zrealizowaniu Projektu znacznej poprawie uległa jakość systemu transportowego w Mieście pod względem rozwoju infrastruktury drogowej, jak również jego funkcjonalności. Nowo powstały odcinek pozwala na krótszy i bezpieczniejszy dojazd do dróg wewnętrznych, a także zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Projekt ten jest też niezwykle ważną inwestycją dla mieszkańców osiedla Staszica, instytucji użytku publicznego oraz jednostek prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu:  2 017 452,57 zł

Wartość dofinansowania: 1 288 470,87 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I

Opis Projektu:

Projekt polegał na budowie odcinka Drogi Głównej Południowej o długości 3,35 km od km 25+200 do km 28+550 – droga rozpoczyna się od ul. Pszczyńskiej, a kończy na ulicy Rybnickiej (rejon ulicy Stodoły). Zadaniem Drogi Głównej Południowej jest odciążenie zatłoczonych ulic na terenie zabudowanych oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Budowa objęła budowę drogi klasy G o dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN i parametrach jak dla drogi wojewódzkiej wraz z dwoma skrzyżowaniami i jednym rondem, dwoma wiaduktami kolejowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi. Parametry techniczne wybudowanej drogi:

Klasa drogi G
– Prędkość projektowa Vproj= 70km/h
– Szerokość jezdni na prostej 2×3,5=7,00 m,
– Szerokość jezdni dla drogi dwujezdniowej 2×7,0m=14,0m,
– Szerokość poboczy utwardzonych 2×1,50=3,00 m,
– Szerokość poboczy bitumicznych 2×0,50=1,00 m,
– W miejscach koniecznych bariery ochronne SP-09,
– Poszerzenia jezdni na łukach,
– Pochylenie skarp nasypu i wykopu 1:1,5,
– Spadek poprzeczny jezdni na prostej-daszkowy 2%,
– Spadek poprzeczny jezdni na łukach w zależności od promienia ,
– Kategoria ruchu KR-5,
– Odprowadzenie wody deszczowej poprzez umocnione rowy, w miejscach koniecznych – kanalizacja deszczowa,
– Klasa drogi zbiorczej D

Cele Projektu:

Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości systemu transportowego w mieście poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Usprawnienie połączenia Miasta Jastrzębie Zdrój z dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim (Oświęcim – Pszczyna -Tychy -Wodzisław – Racibórz), poprawa połączeń międzynarodowych oraz połączenie z autostradą A1, która po wybudowaniu stanowić będzie kluczowy element sieci drogowej w Polsce.

Celem szczegółowym, realizowanym przez Projekt, jest poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi o najwyższych parametrach technicznych ( 115 kN/oś, KR 5), poprawę komfortu obsługi ruchu pieszego poprzez budowę chodników, usprawnienie komunikacji (wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z Centrum Miasta), ograniczenie negatywnego oddziaływania akustycznego drogi na mieszkańców (budowa ekranów akustycznych) dostosowanie obiektów do wymogów normatywnych wymaganych ustawodawstwem polskim i unijnym.

Realizacja powyższych celów projektu pozwoli między innymi na poprawę dostępności głównych aglomeracji miejskich w Polsce, stanowiących ważne ośrodki wzrostu gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa w transporcie, zapewni sprawne połączenia transportowe służące intensyfikacji wymiany handlowej w Jednolitym Rynku. Droga Główna Południowa będzie stanowić drogę dojazdową z autostrady  A1 poprzez drugi po stronie polskiej węzeł komunikacyjny w Mszanie. Droga ta jest też ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizacji bezrobocia i umożliwi przełamanie monokultury górniczej w tej części Województwa Śląskiego. Zaprojektowana droga skomunikuje 11 obszarów inwestycyjnych i dlatego jest niezbędną inwestycją dla gmin, przez które będzie przebiegać, z uwagi na ich rozwój gospodarczy.
Droga Główna Południowa jest priorytetową inwestycją Jastrzębia-Zdroju, gdyż zdecydowanie poprawi  jakość połączeń drogowych miasta i jego okolic, skomunikuje tereny inwestycyjne z drogami krajowymi i międzynarodowymi. Nowa droga połączy południową część Województwa Śląskiego na kierunku wschód – zachód, komunikując istniejące drogi krajowe oraz przejścia graniczne z Republiką Czeską. Realizacja Projektu była warunkiem procesu dalszego rozwoju Miasta poprzez jego położenie w pobliżu budowanej autostrady A 1 oraz bardzo dobre z nią skomunikowanie.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu: 61 282 970,14 zł

Wartość dofinansowania: 48 069 532,39zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego  w kwocie w wysokości 749 099,18 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II

Opis Projektu:

Przedmiotem zadania była budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu Zdroju do ulicy Wodzisławskiej w Gminie Mszana. Etap II obejmuje budowę drogi na odcinku od km 20+213,57 do km do 25+434.03.

Zadaniem Drogi Głównej Południowej jest odciążenie zatłoczonych ulic na terenie zabudowanych oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Realizacja Projektu obejmowała budowę drogi klasy G o dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN i parametrach jak dla drogi wojewódzkiej wraz z dwoma skrzyżowaniami i jednym rondem, dwoma wiaduktami kolejowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi.

Wykonano następujące roboty:

 • budowę drogi klasy G o łącznej długości 5220,46m (wraz ze skrzyżowaniami),
 • budowę skrzyżowania DW 933 z drogą „główną południową” w km 20+486,06 – skrzyżowania typu rondo o średnicy Dz = 62,0 m
 • budowę przejazdu kolejowego kat. A na skrzyżowaniu wewnętrznej linii kolejowej KWK „Jas – Mos” z drogą „GP” w km 21+625,43,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi „głównej południowej” z drogą powiatową nr 5042 S kl. Z ul. Podgórną/Połomską (ul. Podgórna do km 0+026.07 na dalszym odcinku ul. Połomska) w km 22+120,46,
 • budowę wiaduktu WD 1 nad torami kolejowymi w km 24+003.80,
 • budowę wiaduktu WD 2 nad ulicą Szybową w km 24+058.28,
 • budowę 5 małych mostów pod drogą główną południową (MM2, MM6, MM8, MM12, MM13),
 • budowę konstrukcji oporowej wzdłuż lewej krawędzi DW 933 – ul. Wodzisławskiej długości 168,00m,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi „głównej południowej” z ul. Pochwacie w km 24+984,11, droga kl. L,
 • budowę dróg dojazdowych kl. D o nawierzchni asfaltowej o łącznej dł. ok. 1325m obsługujących parcele przyległe do drogi „GP”,
 • budowę 9 przepustów rurowych pod drogą główną południową wraz z budową urządzeń odwadniających i osadników,
 • budowę przepustu ramowego PDR14 w km 24+690,69,
 • budowę 5 przepustów pod drogami dojazdowymi wraz z budową urządzeń odwadniających i osadników,
 • budowę 9 zbiorników chłonno – odparowujących zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci kolidujących z budową drogi,
 • budowę ekranów akustycznych wzdłuż projektowanej drogi o łącznej dł. 2163,152 m,
 • budowę oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, wiaduktów i przejazdu kolejowego,
 • wyburzenie budynku mieszkalnego nr 17d zlokalizowanego na działce nr 946/62 obręb nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym,
 • budowę przejazdu kolejowego o kat. A przez tory wyciągowe kopalni Jas-Mos w
  km 21+625,43,
 • budowę sygnalizacji na przejeździe kolejowym w km 21+625,43,
 • przebudowę kolejowego toru bocznicowego w rejonie zwałowiska Pochwacie II na długości 1106,00m,
 • przebudowę oświetlenia kolejowego toru bocznicowego w rejonie zwałowiska Pochwacie II,
 • likwidacja toru mijankowego pomiędzy rozjazdami kolejowymi nr 11 i 12.

 

Parametry wykonanej drogi:

 • Klasa drogi: G
 • Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
 • Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h
 • Jezdnia1/2 o szer. 7,00 m
 • Pobocza bitumiczne 2,00 m
 • Pobocza gruntowe 2,0 – 2,80 m

 

Droga Główna Południowa stanowi element układu komunikacyjnego Jastrzębia Zdroju i ma na celu skanalizowanie ruchu tranzytowego poza rejony zabudowy mieszkaniowej. Projektowana inwestycja była uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania – tereny przeznaczone pod drogę określono jako KDG tj. tereny dróg głównych. Przedmiotowa inwestycja przebiega poza terenem zabudowanym.

 

Cele Projektu:

Celem ogólnym projektu jest stworzenie nowej jakości systemu transportowego w mieście poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Usprawnienie połączenia Miasta Jastrzębie Zdrój z dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim (Oświęcim – Pszczyna –Tychy –Wodzisław – Racibórz), poprawa połączeń międzynarodowych oraz połączenie z autostradą A1, która po wybudowaniu stanowić będzie kluczowy element sieci drogowej w Polsce.

Celem szczegółowym jest poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi o najwyższych parametrach technicznych ( 115 kN/oś, KR 5), poprawę komfortu obsługi ruchu pieszego poprzez budowę chodników, usprawnienie komunikacji (wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z Centrum Miasta), ograniczenie negatywnego oddziaływania akustycznego drogi na mieszkańców (budowa ekranów akustycznych) dostosowanie obiektów do wymogów normatywnych wymaganych ustawodawstwem polskim i unijnym.

Realizacja powyższych celów projektu pozwoliła między innymi na poprawę dostępności głównych aglomeracji miejskich w Polsce, stanowiących ważne ośrodki wzrostu gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa w transporcie, zapewnienie sprawnego połączenia transportowego, służącego intensyfikacji wymiany handlowej w Jednolitym Rynku. Droga Główna Południowa stanowi drogę dojazdową z autostrady  A1 poprzez drugi po stronie polskiej węzeł komunikacyjny w Mszanie. Droga ta jest też ważnym elementem układu drogowego, warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizacji bezrobocia i umożliwieniem przełamania monokultury górniczej w tej części Województwa Śląskiego. Zaprojektowana droga skomunikuje 11 obszarów inwestycyjnych i dlatego jest niezbędną inwestycją dla gmin, przez które przebiega, z uwagi na ich rozwój gospodarczy.

Droga Główna Południowa była priorytetową inwestycją Jastrzębia Zdroju, gdyż zdecydowanie poprawi  jakość połączeń drogowych miasta i jego okolic, skomunikuje tereny inwestycyjne z drogami krajowymi i międzynarodowymi. Nowa droga łączy południową cześć Województwa Śląskiego na kierunku wschód – zachód, komunikując istniejące drogi krajowe oraz przejścia graniczne z Republiką Czeską. Realizacja tego przedsięwzięcia  wpływa na proces rozwoju Miasta poprzez jego położenie w pobliżu budowanej autostrady A 1 oraz bardzo dobre z nią skomunikowanie.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu: 131 498 995,19 zł

Wartość dofinansowania: 88 984 451,48 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 8.889.519,25 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju

Opis Projektu:

Projekt polegał na budowie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, w Województwie Śląskim. Prace budowlane, prowadzone w ramach projektu obejmowały: budowę odcinka F-G drogi o długości 855 m (nośność 115 kN/oś) wraz z utwardzonym poboczem o długości 1,770 km, budowę odcinka drogi dojazdowej o długości 0,084 km od garaży przy ul. Jagiełły; budowę jednego skrzyżowania typu rondo; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli energetycznych, roboty regulacyjne na rzece Ruptawka oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Konstrukcję nawierzchni jezdni dla projektowanej drogi przyjęto dla ruchu KR4 z uwzględnieniem kategorii gruntu. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez system otwartych rowów trawiastych.

Realizacja niniejszego Projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej kluczową sieć drogową. Przyjęte rozwiązania techniczne, zastosowane do realizacji Projektu są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników i są efektywne pod względem energetycznym.

 

Cele Projektu:

Celem niniejszego projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej kluczową sieć drogową, w widoczny sposób zwiększającą atrakcyjność inwestycyjną Miasta Jastrzębie Zdrój i Województwa Śląskiego oraz jakość życia jego mieszkańców. Realizacja inwestycji jest zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zbieżna z celem działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Celem technicznym inwestycji jest budowa dróg publicznych na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju.

Celem społecznym inwestycji jest poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności – stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenach rewitalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez wykreowanie korzystnych warunków dla komunikacji drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu. Ograniczenie bezrobocia poprzez stwarzanie warunków do zachowania istniejących oraz kreowania nowych, trwałych miejsc pracy. Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury technicznej.

Celem ekonomicznym jest umożliwianie rozwoju podmiotom z sektora MŚP na obszarze, który nadal ograniczony z powodu braku infrastruktury drogowej i uzbrojenia, a także dalsze zwiększenie ilości nowych, trwałych miejsc pracy poprzez stwarzanie warunków do rozwoju już istniejących podmiotów i powstawania nowych MŚP, głównie w sektorze usługowym, handlowym i w obszarach nowoczesnej technologii.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „ Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  6 746 916,08 zł

Wartość dofinansowania: 3 364 611,32 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój

Opis Projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu była budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych, jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja projektu obejmowała budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową, modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową oraz ich wyposażenie.

Zakres rzeczowy inwestycji:
– Budowa sieci kanalizacji teletechnicznej – 24.533 km.
– Budowa kabla światłowodowego (JST) – 31.657 km.
– Budowa kabla światłowodowego (operatorzy) – 19.674 km
– Budowa węzłów sieci szkieletowej – 10 szt.
– Budowa centrum zarządzania siecią – 1sz.

Większa część sieci przeznaczona jest na potrzeby Miasta Jastrzębie-Zdrój i jego jednostek (świadczenie e-usług publicznych, systemy obiegu dokumentów, GIS, monitoring miejski itp.). Poza kanalizacją teletechniczną, na potrzeby własne Miasta służyć będzie infrastruktura aktywna i cześć sieci światłowodowej. Wykonano również położenie dodatkowego światłowodu przeznaczonego na potrzeby operatorów.

 

Cele Projektu:
Na terenie Miasta istnieje problem braku powszechnego dostępu do usług szerokopasmowych nowej generacji. Rozwój infrastruktury stwarzającej możliwość świadczenia usług NGN, wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących „wykluczenia cyfrowego”, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, jak również na zwiększenie atrakcyjności lokalizowania różnego typu działalności gospodarczych.
Celem ogólnym inwestycji jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Jastrzębie Zdrój. Natomiast celem bezpośrednim niniejszego projektu jest poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu nowej generacji na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Miasta oraz operatorów, wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych usług szerokopasmowych.

Cele pośrednie, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji Proejktu to m.in.:
– stworzenie warunków technicznych do wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania w jednostkach publicznych (obieg dokumentów, GIS) czy systemów służących do monitoringu,
– zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych przez mieszkańców miasta,
– zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych dotychczas wykluczeniem cyfrowym,
-zwiększenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządów terytorialnych i instytucje im podległe.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 16 202 168,01 zł
Wartość dofinansowania: 10 803 083,25 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu są prace budowalne wykonane w latach 2013 i 2014 roku, polegające na budowie i rozbudowie dróg gminnych – nowego odcinka ulicy Długiej i odnogi ulicy Okopowej, w ramach budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju. Drogi te, wykonano podczas realizacji Projektu nr 649: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II”, w ramach Poddziałania 7.1.1. RPO WSL 2007-2013. W Projekcie 649, koszty tych dróg były niekwalifikowane.

Przedmiotowe drogi gminne zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

Konieczność budowy i rozbudowy dróg gminnych, wynikała z budowy Drogi Głównej Południowej etap II, która przecięła wcześniej istniejące ulice gminne – ulicę Długą i Okopową, a obowiązkiem Miasta była konieczność zapewnienia właścicielom nieruchomości, dojazdu do swoich posesji.

W zakresie realizacji Projektu wykonano następujące prace na poszczególnych odcinkach dróg:

 1. Rozbudowa i przebudowa ulicy Długiej oraz budowa drogi – odnogi ulicy Okopowej:
 • Budowa drogi od ulicy Okopowej w kierunku wschodnim, wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej w rejonie kilometra ok 24+200 do 24+600 DGP II, na długości około 445 metrów wraz z budową dwóch mijanek,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci kolidujących z zaprojektowanymi odcinkami dróg – sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna i gazowa,
 • Budowa przepustu i małych mostów pod projektowaną drogą,
 • Budowa barier ochronnych w miejscach koniecznych – przy ww. skrzyżowaniach nowej drogi z istniejącą ulica Okopową oraz w miejscach zaprojektowanych przepustów,
 • Budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych (koszt niekwalifikowany).
 1. Budowa drogi – nowy odcinek ulicy Długiej w rejonie obiektu mostowego WD2 oraz rozbudowa skrzyżowania z ulicą Okopową i Szybową:
 2. a) Budowa nowej drogi, łączącej ulicę Długą z ulicami Okopową i Szybową na długości 437,4 metry,
 3. b) Przebudowa dróg gminnych:

– Okopowa: 172,6 m (53,6 m + 119 m)

– Szybowa: 90,6 m (46 m + 44,6 m).

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu drogowego wspomagającego kluczową sieć dróg na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Cel główny jest zgodny z celem działania 7.1. „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” RPO WSL na lata 2007-2013 jakim jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Cel działania 7.1. jest realizowany między innymi poprzez Poddziałanie 7.1.2., którego celem jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy i przebudowy: dróg powiatowych i gminnych, obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych, a także projektów dotyczących drogowych obiektów inżynierskich (typ projektu 1 Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1. i dróg gminnych).

Budowa dróg gminnych –odnogi ulicy Okopowej oraz nowego odcinka ulicy Długiej, podniosła jakość lokalnej obsługi transportowej oraz komfort podróżowania uczestników ruchu zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących korzyści:

 • zapewnienia połączenia odciętych nieruchomości z siecią dróg publicznych,
 • zapewnienia dostępności terenów,
 • widocznej poprawy stanu nawierzchni drogi na odcinkach przebudowanych,
 • poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu,
 • obniżenia kosztów transportu,

Oprócz w/w celów cząstkowych można również zdefiniować niemierzalne korzyści w postaci:

 • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – brak potrzeby wykonywania długich odcinków objazdów,
 • poprawy jakości i bezpieczeństwa dojazdu do zabudowań i terenów rolnych,
 • poprawy estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  3.335.135,80 zł

Wartość dofinansowania: 2.728.330,88 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu są działania rewitalizacyjne, mające na celu budowę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, całorocznego obiektu Kolumnady, w którym mieścić się będzie inhalatorium zasilane wodami solankowymi. Obudowane ścianami i przeszkleniem inhalatorium umożliwi spacer i odpoczynek na ławkach oraz wdychanie leczniczych solanek rozpylanych przez fontannę. Pozostałą część nadziemną obiektu, przeznaczono na trakt pieszy z ławkami i stolikami do gier planszowych.

Działania te mają na celu, przywrócenie utraconych funkcji uzdrowiskowych Parku Zdrojowego, a dzięki temu jego rewitalizację, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Miasta Jastrzębie-Zdrój i poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Rzeczowy zakres projektu obejmuje:

– budowę Kolumnady wraz z wszystkim niezbędnymi instalacjami,

– niwelację terenu w obrębie projektowanego obiektu,

– wykonanie dostępu do podziemia obiektu od strony południowej,

– wykonanie nowych ścieżek spacerowych powiązanych z istniejącymi ścieżkami parku,

– wykonanie oświetlenia zewnętrznego projektowanego obiektu,

– wykonanie trawników.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających na celu, przywrócenie utraconych funkcji uzdrowiskowych Parku Zdrojowego, a dzięki temu jego rewitalizację, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Miasta Jastrzębie-Zdrój i poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel ogólny projektu wpisuje się w Priorytet VI RPO WSL – Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2. Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, Typ projektu II Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

 

Cele pośrednie projektu:

CEL GOSPODARCZY:

– uatrakcyjnienie zdegradowanej przestrzeni publicznej,

– możliwość drobnych działań inwestycyjnych w okolicach przedmiotowego terenu dla małych i średnich przedsiębiorców,

– wzmożenie działalności małych i średnich przedsiębiorstw działających głównie w branżach gastronomicznych podczas imprez organizowanych na terenie rekreacyjnym (przenośne stragany, itp.),

– wzrost atrakcyjności miasta, z uwagi na lokalizację obszaru rekreacyjno- przyrodniczego.

CEL REKREACYJNY:

– zapewnienie obiektu o charakterze rekreacyjno-uzdrowiskowym na terenie miasta,

– uzyskanie widocznej poprawy stanu zdrowia osób korzystających z inhalatorium,

– zapewnienie dodatkowego miejsca aktywnej rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych,

– umożliwienie wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym, korzystania z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury uzdrowiskowej.

CEL TURYSTYCZNY:

– możliwość udostępnienia bezpiecznej infrastruktury uzdrowiskowej i parkowej dla osób odwiedzających Miasto,

– uatrakcyjnienie obszaru, który nierozerwalnie wiąże się z historią Miasta,

– wysoce zwiększona zdolność przyciągania turystów, przez zrewitalizowany obszar Parku,

– otwarta możliwość umieszczania Parku na szlakach obiektów wartych odwiedzenia, ze względu na wartości historyczne, przyrodnicze i uzdrowiskowe.

CEL SPOŁECZNY:

– rozwój społeczny mieszkańców poprzez poprawę jakości życia oraz wzbogacenie tożsamości kulturowej,

– stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny,

– udostępnienie bezpiecznego miejsca przeznaczonego do rekreacji dla całych rodzin,

– udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców miasta,

– zapewnienie możliwości korzystania z oferty rekreacyjnej przez wszystkie klasy społeczne – infrastruktura na co dzień będzie ogólnodostępna, z nieodpłatną możliwością korzystania,

– poprawa stanu zdrowia populacji mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, a także osób przyjezdnych, co bezpośrednio przełoży się na jakość ich życia.

CEL KULTURALNY:

– zachowanie dla przyszłych pokoleń odnowionego i wzbogaconego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wpisanego do rejestru zabytków,

– zachowanie tożsamości kulturowej Miasta – przeciwdziałanie zatraceniu pamięci o przyczynach i początkach formowania się miejscowości Jastrzębie-Zdrój.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  3.971.012,31 zł

Wartość dofinansowania: 2.988.784,76 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK)

Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego (RSIK)

 

To, z czym od kilku lat mamy do czynienia na Śląsku, to z pewnością zmiana wizerunku regionu na bardziej nowoczesny. Regionu, w którym innowacyjne technologie wykorzystywane będą zarówno przez mieszkańców podczas codziennego korzystania z oferty kulturalnej, jak i przez rządzących w celu promocji Śląska w Polsce i na świecie.

Do tej pory bolączką tego najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski było niedoinwestowanie w dziedzinie kultury. Skutkowało to brakiem kompleksowej informacji kulturalnej w skali regionu oraz nowoczesnych systemów zarządzania tymi treściami i udostępniania ich wszystkim zainteresowanym.

 

W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja Informatyki i Zarządzania stworzyła projekt Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego (RSIK). Rozwiązanie, jakie zaproponowaliśmy to zgromadzenie informacji kulturalnej i wykorzystanie nowoczesnych technologii (Internetu, urządzeń mobilnych, fotokodów, rozszerzonej rzeczywistości), aby uczynić ją bardziej dostępną dla mieszkańców i turystów oraz jednocześnie łatwiejszą do upowszechniania.

 

Projekt jest wdrażany w latach 2011–2013. W chwili obecnej zmierzamy ku ostatecznemu wdrożeniu wszystkich narzędzi RSIK, które pozwolą na łatwą i wydajną pracę redaktorów e‑informacji kulturalnej. Mimo formalnego zakończenia projektu, który przewidziany jest na grudzień 2013, dla redaktorów, jest to dopiero początek pełnego i efektywnego wykorzystania narzędzi RSIK. Przez co najmniej 5 lat od daty zamknięcia projektu jako Lider zobowiązani jesteśmy do utrzymywania tzw. trwałości projektu.

Będąc instytucją odpowiedzialną zapewniamy, że nasza rola nie ograniczy się tylko do podtrzymania bieżącej funkcjonalności, ale będziemy poszukiwać wszelkich możliwych dróg, aby promocja e-kultury województwa śląskiego była jak najszersza.

 

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych:

• Działania 4.2 RPO WSL tj. zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie,

• Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006–2020, na Kierunkach działania 2.1 , 2.3 , 2.5 , 3.3 , 3.6 , 3.7 , 4.3.

 

Całość założeń wypływa z przekonania, iż współcześnie nie można nie zauważać zmian zachodzących w percepcji informacji – coraz mnie liczy się tekst drukowany, ustępujący atrakcyjnym w formie i przekazie multimediom i nowoczesnym kanałom przekazu. Także miejsce zamieszkania coraz rzadziej determinuje ludzką aktywność kulturalną – jest tylko punktem startu, ludzie często szukają interesujących ofert teatrów czy muzeów spoza własnego miasta czy regionu. Dlatego też, w dobie tej ciągłej mobilności i nowoczesnych technologii, regiony coraz częściej uciekają się do innowacyjnych sposobów prezentacji swoich walorów turystycznych i kulturalnych.

 

Problemem jednak pozostawało do tej pory udostępnienie odpowiedniej informacji przez placówki kulturalne i jednostki samorządowe w Internecie. Istniejące, niezwykle cenne inicjatywy w zakresie informacji kulturalnej miały do tej pory przede wszystkim charakter lokalny. Dzięki projektowi RSIK zmienia się to.

 

Śląski projekt bazuje w dużej mierze właśnie na tych inicjatywach z najniższego szczebla (wdraża system e-informacji na poziomie lokalnym w oparciu o już istniejącą bazę), jednocześnie wprowadzając mechanizmy integracji tych zasobów poprzez wzmożoną komunikację i budowę funkcjonalnej sieci punktów/portali e-informacji kulturalnej.

 

Na wszystkie wyżej opisane zjawiska reagujemy jako Lider. Od 2010 r. w ramach partnerstwa z instytucjami województwa śląskiego tworzymy funkcjonalną i bogatą e-informację kulturalną gmin i powiatów. Efektywnie działający Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK) obejmuje zasięgiem oraz integruje cały region, dzięki opracowaniu i wdrożeniu bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych – publikowanych przez 3 platformy:

• Portal regionalny www.silesiakultura.pl,

• Platformę e-Usług Kulturalnych (PeUK),

• System cyfrowy znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO) – działający na urządzeniach mobilnych typu PDA oraz telefonach komórkowych.

 

Po pierwsze w ramach projektu zmodyfikowany został regionalny portal www.silesiakultura.pl, dziś pełni on funkcję stale uaktualnianej i atrakcyjnej dla odwiedzających bazy informacji. Zawiera  przede wszystkim aktualne kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych (w tym: repertuary teatrów, filharmonii, kin i galerii), a także bazę podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych. Wszystkie te elementy wpływają na poprawę dostępności oferty kulturalnej podmiotów lokalnych w skali regionu – nie tylko poprzez zgromadzenie potrzebnych informacji, ale także dzięki stworzeniu platformy komunikacji między instytucjami kultury i odbiorcami ich oferty.

 

Po drugie rozwinięciem idei jednego, integrującego inicjatywy kulturalne z całego województwa portalu jest drugi element RSIK, czyli Platforma e-Usług Kulturalnych (PeUK). To dzięki niej odbiorcy kultury mają bezpośredni dostęp do katalogu e-usług kulturalnych, informacyjnych serwisów kulturalnych z katalogiem zaznaczonych na interaktywnych mapach atrakcyjnych kulturowo obszarów oraz obiektów, a także specjalnych aplikacji ułatwiających korzystanie z wszystkich portali informacji kulturalnej na Śląsku.

Cztery typy usług transakcyjnych pozwalają na kompleksową obsługę wydarzeń kulturalnych: udzielanie akredytacji dziennikarzom, rezerwacja biletów, zamawianie oraz sprzedaż konkretnych produktów kulturalnych oraz dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych. Usługi te pozwalają na sprawniejszą niż dotąd komunikację między instytucjami i placówkami kulturalnymi a turystami zainteresowanymi ich ofertą.

 

Po trzecie powstał System cyfrowy znakowania obszarów. 40 obszarów, 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz 2600 eksponatów muzealnych zostało opracowanych, skatalogowanych i oznakowanych cyfrowo, razem tworząc bogatą bazę informacyjną najciekawszych turystycznie zabytków na Śląsku. Powstają audioprzewodniki po obiektach i obszarach. Pierwszy miał już swoją premierę w Pszczynie.

 

Kompleksowo ujęte, wszystkie trzy powyżej opisane elementy pozwalają dostarczyć turystom całościową i aktualną informację o obszarach i obiektach atrakcyjnych kulturowo, kalendariach wydarzeń kulturalnych, sposobie dotarcia do wybranych lokalizacji oraz usługodawcach i instytucjach związanych z kulturą.

 

Beneficjentem są partnerskie instytucje i podmioty związane z kulturą oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające w ramach umowy konsorcjum (ogółem 40 Partnerów), w którym rolę Lidera powierzono Fundacji Informatyki i Zarządzania.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym ICT, instytucje kultury oraz gminy i powiaty zostały przygotowane (organizacyjnie, technologicznie) do prowadzenia systematycznych i partnerskich działań w zakresie:

• tworzenia, aktualizacji i publikacji e-informacji kulturalnej,

• integracji e-informacji podmiotowej-lokalnej z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego,

• wymiany najlepszej praktyki na polu wdrażania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internet oraz przy pomocy urządzeń mobilnych,

• budowania systemu dynamicznego (automatycznego) tworzenia zasobów informacyjnych na dowolnym poziomie agregacji i publikacji danych przy wykorzystaniu relacyjnych baz danych SQL, plików XML, usług sieciowych WebService, narzędzi GIS oraz interaktywnych map cyfrowych.

Lokalizacja projektu

Projekt położony jest na terenie województwa śląskiego. Jego lokalizację należy rozpatrywać w ujęciu węższym i szerszym. W ujęciu szerszym obejmuje obszar całego województwa, który docelowo został objęty systemem regionalnym e-informacji kulturalnej. W ujęciu węższym lokalizacja projektu związana jest z obszarami Partnerów.

Początkowi Partnerzy projektu

 

 

Projekt został zainicjowany przez 35 Partnerów oraz Lidera projektu.

 

8 instytucji kultury:

1.                  Fundację Braci Golec w Milówce,

2.                  Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsko Białej,

3.                  Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

4.                  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Koszęcinie,

5.                  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,

6.                  Muzeum Zamkowe w Pszczynie,

7.                  Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle,

8.                  Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku,

 

2 powiaty ziemskie:

1.                  Powiat Gliwicki,

2.                  Powiat Kłobucki,

 

3 powiaty grodzkie:

1.                   Gmina Miasto Częstochowa,

2.                  Gmina Miasto Jastrzębie-Zdrój,

3.                  Gmina Miasto Siemianowice Śląskie.

 

22 gminy:

1.                  Gmina Czeladź,

2.                  Gmina Gorzyce,

3.                  Gmina Janów,

4.                  Gmina Kłobuck,

5.                  Gmina Koniecpol,

6.                  Gmina Kruszyna,

7.                  Gmina Krzepice,

8.                  Gmina Lędziny,

9.                  Gmina Lyski,

10.              Gmina Mierzęcice,

11.              Gmina Mykanów,

12.              Gmina Orzesze,

13.              Gmina Panki,

14.              Gmina Popów,

15.              Gmina Poraj,

16.              Gmina Porąbka,

17.              Gmina Przyrów,

18.              Gmina Przystajń,

19.              Gmina Radlin,

20.              Gmina Siewierz,

21.              Gmina Wręczyca Wielka,

22.              Gmina Wyry.

 

Ponadto w trakcie trwania projektu do partnerstwa zostały włączone:

 

Powiaty:

1.                  Powiat Bieruńsko-Lędziński

2.                  Powiat Częstochowski

 

Gminy:

1.                  Gmina Bytom,

2.                  Gmina Mysłowice,

3.                  Gmina Olsztyn

4.                  Gmina Piekary Śląskie,

5.                  Gmina Pilchowice,

6.                  Gmina Świętochłowice,

7.                  Gmina Toszek,

8.                  Gmina Żory.

 

Instytucji kultury:

1.                  Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

2.                  Galeria Bielska BWA,

3.                  Katowice Miasto Ogrodów,

4.                  Parafia rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich,

5.                  Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

 

Zapraszamy państwa do dokładnego zapoznania się z projektem na stronie lidera projektu http://www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/012/013.

Polecamy