Strefa biznesu

POWT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Euroregionlany trójkąt – mobilna prezentacja miast

Dobiegł końca transgraniczny projekt realizowany w partnerstwie trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów pn. „III polsko-czeskie spotkania branżowe”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

 

Projekt był kontynuacją transgranicznego przedsięwzięcia partnerskich miast, kierowanego do przedstawicieli instytucji z różnych obszarów życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Dotychczasowe edycje projektu polegały na organizacji cyklicznych spotkań branżowych, po obu stronach granicy, w trzech podstawowych obszarach tematycznych: kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja; gospodarka i przedsiębiorczość oraz bezpieczeństwo publiczne. Doświadczenia wcześniejszych edycji projektu pokazały, że próby aranżowania współpracy (często z wykorzystaniem środków unijnych) instytucji  i innych podmiotów funkcjonujących w tych trzech miastach powiodły się. Z roku na rok przybywa partnerskich przedsięwzięć, zwiększa się liczba wspólnie realizowanych projektów, również infrastrukturalnych. Odświeża się także transgraniczna współpraca szkół oraz nawiązują się nowe wątki współpracy edukacyjnej.

W niniejszej edycji projektu w czerwcu br. zorganizowano konferencję tematyczną (zadanie Jastrzębia-Zdroju) której celem było przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz wskazanie, w formie warsztatowej, obszarów wsparcia programu, a także typów projektów, które możliwe będą do realizacji. Konferencja kierowana była do grupy osób reprezentujących podmioty działające w różnych obszarach życia społecznego z tych trzech miast. W grudniu br. zorganizowano videokonferencję z Euro-Institutem z pogranicza francusko-niemieckiego nt. dobrych praktyk współpracy samorządów dla osób realizujących zadania z zakresu współpracy transgranicznej z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa – zadanie m.Jastrzębie-Zdrój. Ostatnim zadaniem w niniejszym projekcie było przygotowanie mobilnej aplikacji na smartfony i tablety oraz wersji przeglądarkowej WEB prezentującej trzy partnerskie miasta. Zadanie to zrealizowane zostało przez czeskich partnerów projektu tj. Hawierzów i Karwinę.

"Polsko-czeskie spotkania branżowe"

"Polsko-czeskie spotkania branżowe" – to tytuł kolejnego projektu transgranicznego zrealizowanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój, którego celem było wypracowanie płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy m.in. dla organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa, a jego całkowity budżet wyniósł blisko 66 432 ,77 zł.

Realizacja projektu była odpowiedzią na pojawiające się sygnały dotyczące problemów z wyszukaniem partnera po czeskiej stronie granicy do realizacji przedsięwzięć transgranicznych. Projekt miał ułatwić podmiotom z Jastrzębia-Zdroju nawiązanie takiej współpracy i zachęcić do realizacji wspólnych projektów. 
W związku z powyższym naturalnym partnerem w niniejszym projekcie okazały się dwa partnerskie miasta: Karwina i Hawierzów, z którymi Jastrzębie-Zdrój współpracuje od 18 lat oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z Cieszyna.
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, w szczególności poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Celem szczegółowym projektu była aktywizacja środowisk lokalnych trzech miast partnerskich (funkcjonujących w obszarze: kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki, przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego) w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W ramach działań projektu zorganizowano trzy spotkania branżowe:
– "Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja" w Jastrzębiu-Zdroju
– "Gospodarka i przedsiębiorczość" w Karwinie
– "Bezpieczeństwo publiczne" w Hawierzowie

* W programie poszczególnych spotkań branżowych znalazł się m.in. panel szkoleniowy dotyczący możliwości dofinansowania działań transgranicznych w omawianych obszarach z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przykładami "dobrych praktyk" projektów transgranicznych oraz mieli możliwość zaprezentowania projektów własnych. Ponadto ważnym elementem każdego spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego ich uczestnicy mogli wymienić się pomysłami na partnerskie przedsięwzięcia w omawianym obszarze.

Podsumowaniem trzech spotkań branżowych były dwa warsztaty szkoleniowe, na które zaproszeni zostali liderzy poszczególnych spotkań. Istotą tych warsztatów był udział osób zaangażowanych w realizację projektów transgranicznych, osób mających pomysły na partnerskie projekty.

* Program warsztatów przewidywał trzy bloki szkoleniowe dotyczące przygotowania projektów, opracowania wniosków aplikacyjnych oraz realizacji projektów transgranicznych. Ponadto ważnym elementem warsztatów był panel dyskusyjny, na którym wypracowano obszary i plany współpracy na najbliższe lata oraz skonsultowano koncepcje potencjalnych projektów.

Projekt podsumowała dwujęzyczna publikacja zawierająca m.in. informacje o źródłach finansowania działań transgranicznych, przykłady dobrych praktyk partnerskich projektów, prezentacje instytucji biorących udział w projekcie oraz koncepcję dalszej współpracy, wypracowaną podczas spotkań branżowych.

 


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  2007 – 2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

II polsko-czeskie spotkania branżowe

Kolejny polsko-czeski projekt pn. "II polsko-czeskie spotkania branżowe" złożony w partnerstwie Euroregionalnego Trójkąta (Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów), otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Partnerem projektu po stronie polskiej było Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”. Wartość projektu to 16 275,96 Euro, z tego 85% dofinansowania pochodziło z Unii Europejskiej a 10% z Budżetu Państwa. Projekt był kontynuacją pierwszej edycji „Polsko-czeskich spotkań branżowych”, realizowanych w ramach transgranicznego projektu Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Koncepcja kolejnego partnerskiego projektu była wspólną inicjatywą tych trzech miast, po tym jak pozytywnie został odebrany projekt z 2011 r. Cykl spotkań branżowych cieszył się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem. W odczuciu samych uczestników, spotkania te dały im możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami bliźniaczych instytucji po drugiej stronie granicy, co pozwoliło na debaty i dyskusje w tematach: kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego. Podjęto wówczas decyzję o jego kolejnej edycji. Ideą nowego projektu było utrzymanie cykliczności takich spotkań tematycznych, co miało w efekcie utrwalić nawyk dobrej transgranicznej współpracy oraz stworzyć możliwość nawiązania nowych kontaktów pomiędzy NGO, jednostkami organizacyjnymi miast, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w w/w obszarach tematycznych. Projekt zakładał organizację jednego spotkania branżowego pn. „Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja” w Jastrzębiu-Zdroju oraz współorganizację dwóch spotkań branżowych pn. „Gospodarka i przedsiębiorczość” w Karwinie i „Bezpieczeństwo publiczne” w Hawierzowie, a także wspólnej konferencji podsumowującej projekt z elementami warsztatów i paneli, na których m.in. wypracowane zostały założenia i plany dotyczące dalszej współpracy miast partnerskich w nowej perspektywie finansowej UE. Wystawione zostały także dwa stoiska promujące partnerską współpracę w Karwinie i Hawierzowie z udziałem przedstawicieli tych miast. Opiekę merytoryczną nad całym projektem, bieżące tłumaczenia i moderowanie zapewnił polski partner projektu – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna. Wartością dodaną projektu był przede wszystkim fakt, iż był to projekt komplementarny z projektami Karwiny i Hawierzowa, i tym razem w jego realizację wszystkie miasta zaangażowane były w równym stopniu, bowiem każde miasto przygotowało swój odrębny wniosek i realizowało projekt typu B. 

 

Działania promocyjne u sąsiadów

Na półmetku realizacji transgranicznego projektu Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe” zaplanowano działania promocyjne polegające na wystawieniu stoisk projektowych w centralnych częściach miast partnerskich.

Stoiska można było odwiedzić 21 czerwca w Hawierzowie i 22 czerwca w Karwinie.

Spotkajmy się po drugiej stronie granicy

W styczniu 2010 r. Miasto Jastrzębie-Zdrój w partnerstwie z Miastem Karwina rozpoczęło realizację projektu pn. "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy", który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów. Był to rok, w którym przypadała także okrągła 15-sta rocznica współpracy obu miast.

Realizowany projekt miał charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. W ramach realizacji projektu stworzono link pn. "Sąsiad zaprasza", który miał za zadanie wzajemne informowanie się o najciekawszych wydarzeniach turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalnych odbywających się w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. W ramach projektu zorganizowano dwa konkursy wiedzy o "sąsiedzie" (konkurs wiedzy o miastach partnerskich), pierwszy dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz drugi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także  konkurs plastyczny na plakat z okazji 15-lecia współpracy miast partnerskich. Promocja walorów obu miast odbywała się podczas Dni Jastrzębia Zdroju i Dni Karwiny. Urodzinom miast towarzyszyło "stoisko projektu", gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się z aktualną ofertą turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalną miast partnerskich oraz wziąć udział w quizach z nagrodami. Miłym akcentem w projekcie była uroczystość jubileuszu współpracy Jastrzębia Zdroju i Karwiny, podczas której wyróżniono osoby szczególnie zasłużone w procesie integracji obu miast. Podsumowaniem projektu był album, który miał charakter spaceru po najciekawszych miejscach Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Publikacja zawierała także informacje o wspólnie realizowanych przedsięwzięciach oraz fotoreportaż z realizacji niniejszego projektu.

Celem projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców o atrakcyjności ich miast oraz ożywienie sąsiedzkich kontaktów mieszkańców miast partnerskich. 

Rozwój Współpracy kulturalnej i Gospodarczej władz Samorządowych oraz Przedsiębiorców w regionie przygranicznym RCz- RP

Rozwój Współpracy kulturalnej i gospodarczej

Partnerzy projektu:

" Izba Gospodarcza” w mieście Karwina – Lider projektu
" Miasto Jastrzębie-Zdrój”

Termin rozpoczęcia projektu: wrzesień 2008

Termin zakończenia projektu: marzec 2009

Głównym celem projektu było podniesienie znajomości kultur i zasad funkcjonowania przedsiębiorczości umożliwiając rozwój gospodarczy w regionie przygranicznym.
Ponadto realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się m.in. do wzmocnienia wzajemnej współpracy Partnerów projektu co zaowocowało podjęciem kolejnej wspólnej partnerskiej inicjatywy-przygotowania projektu pn. "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy", który miał charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne Jastrzębia- Zdroju i Karwiny

Projekt obejmował:

1. Przeprowadzenie konkursu dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenach przygranicznych.
2. Zorganizowanie konferencji na temat "Przedsiębiorstwa po obu stronach granicy" – zapoznanie się z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy. Nagrodzeni przedsiębiorcy mieli prawo przez rok używać tytułu "Przedsiębiorca roku"
3. Spotkanie kulturalno-społeczne łączące uroczyste przekazywanie wyróżnienia dla efektywnie działających podmiotów gospodarczych w regionie przygranicznym.

W ramach projektu 10. grudnia 2009 r. odbyła się konferencja "Przedsiębiorcy po obu stronach granicy", w której wzięli udział przedstawiciele obu miast partnerskich i zaproszeni przedsiębiorcy z regionów przygranicznych.

Ponadto w ramach projektu "Rozwój Współpracy Kulturalnej i Gospodarczej Władz Samorządowych oraz Przedsiębiorców w regionie przygranicznym Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska" odbył się konkurs "Przedsiębiorca Roku 2008", oceniający przedsiębiorców działających w regionie przygranicznym, prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Karwina i Jastrzębie-Zdrój. Oceny dokonała komisja składającą się z przedstawicieli Izby Gospodarczej miasta Karwina, a także Miasta Karwina i Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem konkursu było wsparcie efektywnie działających podmiotów gospodarczych w regionie przygranicznym. Tytuł przedsiębiorcy roku można było uzyskać w czterech kategoriach: "Spółka Roku do 50 pracowników", "Spółka Roku ponad 50 pracowników", "Rzemieślnik Roku" oraz "Skoczek Roku" dla początkujących przedsiębiorców. Poniżej lista laureatów dla poszczególnych kategorii:

Kategoria "Spółka Roku do 50 pracowników"
CK Dakol, s.r.o.
KATIM, s.r.o.
LIFT COMPONENTS s.r.o.

Kategoria "Spółka Roku ponad 50 pracowników
Karvinská hornická nemocnice a.s.
RPIC – ViP s.r.o.
Střední odborné učiliště DAKOL s.r.o

Kategoria "Rzemieślnik Roku"
Jiří Barteček
Marie Kampfová
Roman Čech

Kategoria "Skoczek Roku"
Fénix

Nagrodzeni przedsiębiorcy roku Miasta Jastrzębie Zdrój
Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp.z o.o.
Jagodex Spółka z o.o.
Elplast + Sp. z o.o.

Projekt był współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euregionu Těšínské Szelsko Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013.

Polecamy