Strefa biznesu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 734 213,29 zł

Wartość dofinansowania: 624 357,39 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu.

Projekt w swoim zakresie obejmuje:

1. Prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych (istniejących),

- ocieplenie ścian fundamentowych oraz piwnicy,

- ocieplenie dachu,

- wymiana okien w piwnicy.

2. Prace instalacyjne polepszające efektywność energetyczną obiektu:

- modernizacja instalacji c.o.,

- roboty uzupełniające do robót instalacyjnych,

- wymiana rozdzielaczy oraz montaż układu podmieszania z automatyką,

- modernizacja oświetlenia,

- instalacje: uziemienia i odgromowa.

Inwestycja obejmuje również prace związane z rozbudową obiektu.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

- ocieplenie budynku,

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną obiektu,

- poprawa estetyki i ergonomii obiektu,

- obniżenie kosztów utrzymania budynku,

- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Miasta i terenów sąsiednich.

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:

- wzrost komfortu użytkowania budynku,

- wzmocnienie wśród mieszkańców miasta świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, którego celem jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.

Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 614 350,52 zł.

Wartość dofinansowania: 1 372 197,94 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis Projektu:

Projekt pn. "Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju " to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Cele Projektu:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 12.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Poddziałanie  12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” RPO WSL 2014-2020.

Planowane efekty:

Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w 3 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

1. Zespół Szkół Zawodowych

 • Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni techniki samochodowej.
 • Remont pomieszczenia na cele pracowni.

2. Zespół Szkół nr 9 Specjalnych

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu pracownik pomocniczy mechanika.
 • Doposażenie pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk.
 • Doposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera. 

3. Zespół Szkół nr 2

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajobrazu.
 • Doposażenie pracowni hotelarskiej.
 • Remont pomieszczeń na cele pracowni hotelarskiej.

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Opis Projektu:

Projekt obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie m.in.:

- przebudowy konstrukcji dachu, a także wymiany pokrycia dachowego i ocieplenia dachu,

- wymiany rynien i rur spustowych,

- remontu ścieżek i opasek wokół budynku,

- przebudowy wewnętrznych pomieszczeń obiektu,

- budowy pochylni dla niepełnosprawnych,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku,

- remontu stropu drewnianego nad I piętrem,

- wymiany materiałów wykończeniowych posadzek,

- malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku,

- wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonania balustrady na klatce schodowej,

- dostosowania obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w tym wykonania oddymiania klatki schodowej,

- wszelkich robót związanych z wykonaniem instalacji budynku,

- wymiany istniejącej termoizolacji ścian zewnętrznych i wykonaniem termomodernizacji obiektu.

 

Cele Projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku administracji publicznej przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

- zmniejszenie niskiej emisji

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku

- obniżenie kosztów utrzymania budynku

- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej

- częściowa realizacja założeń PGN w gminie

Cele ogólne projektu:

- wzrost komfortu użytkowania budynku

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym.

 

Nazwa Projektu: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 7 386 503,62 zł

Wartość dofinansowania: 2 124 964,55 zł, w tym:

 • wartość dofinansowania UE: 1 901 284,07 zł,
 • wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 223 680,48 zł.

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta

Opis Projektu:

Projekt obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie m.in.:

- zmian funkcjonalno-przestrzennych pomieszczeń w obiekcie,

- dostosowania budynku do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych i pożarowych,

- budowy wewnętrznej klatki schodowej z windą osobową,

- wymiany zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- robót instalacyjnych w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej i wentylacyjnej,

- kompleksowej termomodernizacji elewacji i dachu obydwu segmentów budynku,

- rozbiórki schodów zewnętrznych i zmiany lokalizacji wejścia głównego do budynku,

- całkowitej likwidacji barier architektonicznych, umożliwiającą korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

- uporządkowanie terenu działki wokół budynku i urządzenie dodatkowych miejsc postojowych.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku administracji publicznej mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

- zmniejszenie niskiej emisji

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku

- obniżenie kosztów utrzymania budynku

- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej

- częściowa realizacja założeń PGN w gminie

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu są:

- wzrost komfortu użytkowania budynku

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Nazwa Projektu: „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 7 028 007,08

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 1 625 977,36,

w tym:

 • wartość dofinansowania UE: 1 454 821,85 zł,
 • wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 171 155,51 zł.

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 019 120 zł

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 614 850,00 zł.

Wartość dofinansowania: 1 372 622,50 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis Projektu:

Projekt pn. "Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju " to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Cele Projektu:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 12.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Poddziałanie  12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” RPO WSL 2014-2020.

Planowane efekty:

Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w 3 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

1. Zespół Szkół Zawodowych

 • Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni techniki samochodowej.
 • Remont pomieszczenia na cele pracowni.

2. Zespół Szkół nr 9 Specjalnych

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu pracownik pomocniczy mechanika.
 • Doposażenie pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk.
 • Doposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera. 

3. Zespół Szkół nr 2

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajobrazu.
 • Doposażenie pracowni hotelarskiej.
 • Remont pomieszczeń na cele pracowni hotelarskiej.

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu, jest wykonanie prac budowlanych w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju:

- kompleksową rewitalizację istniejącej promenady z ławkami,

- wprowadzenie placyku utwardzonego przy Domu Zdrojowym,

- remont ścieżek: wzdłuż frontu i tyłu muzeum, przy Domu Zdrojowym,

- kompletny remont Placu głównego parku, na nawierzchnię z wielkoformatowych płyt granitowych,

- remont zabytkowej Muszli koncertowej przy placu głównym,

- remont i wymianę na nowe istniejących schodków i murków oporowych,

- przywrócenie do zabytkowej tkanki Parku Zdrojowego, całego terenu Placu reprezentacyjnego o nawierzchni z wielkoformatowych płyt granitowych,

- wykonanie oświetlenia części parku,

- uporządkowanie drzewostanu i zieleni,

- budowa przyłączy elektrycznych.

Dzięki rewitalizacji Parku Zdrojowego, efektywniejsze będzie wykorzystanie dziedzictwa, jakim dysponuje Miasto Jastrzębie-Zdrój, w celu społeczno-gospodarczej aktywizacji, biernych społecznie i zawodowo mieszkańców Miasta.

Cele Projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w Jastrzębiu-Zdroju.

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

-urozmaicenia i rozszerzenia oferty dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych,

-wzrostu integracji społecznej,

-rozwój wsparcia doradczego w zakresie otwarcia na rynek pracy.

Cel główny Projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.

Nazwa Projektu: Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Projektu: 11 100 168,14 zł

Wartość dofinansowania: 8 799 173,51 zł w tym:

 • wartość dofinansowania UE: 7 872 944,72 zł,

 • wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 926 228,79 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Zwiększeniu ulegnie liczba miejsc w przedszkolu z obecnych 78 do 125 poprzez utworzenie nowej grupy  dla 3-4 latków. Poprawie ulegnie również oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia.

W ramach realizacji Projektu powstaną nowe obiekty przeznaczone na funkcjonowanie przedszkola nr 10.

Zaprojektowano budowę następujących pomieszczeń:

 • 5 sal ogólnych na ok. 25 dzieci każda (ok. 2,5 m2/na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
 • hall do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,
 • 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci,
 • hall z szatnią dla 125 dzieci,
 • kuchnia z jadalnią i zapleczem,
 • niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,
 • ogrodzenie terenu placówki, wygrodzenie terenu przedszkolnego,
 • plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,
 • parking.

 

Celem projektu jest: 

 • zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Publicznym nr 10,
 • zastąpienie obecnego budynku przedszkola nowoczesną placówką opiekuńczo-edukacyjną spełniającą standardy europejskie,
 • podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich w Jastrzębiu-Zdroju,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa przedszkolaków (nowoczesny, bezpieczny obiekt spełniający wszelkie normy),
 • spadek kosztów utrzymania przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju (niższe koszty odtworzeniowe, brak potrzeby prowadzenia remontu przez co najmniej kilka lat, efektywne i nowoczesne instalacje gwarantujące oszczędność mediów)

Korzyściami społecznymi z realizacji projektu jest:

 • wyrównanie szans kobiet na wejście lub powrót na rynek pracy,
 • podniesienie atrakcyjności Miasta Jastrzębie-Zdrój i dzielnic Borynia i Skrzeczkowice, jako potencjalnego miejsca zamieszkania
 • obniżenie kosztów utrzymania rodzin, którym nie zapewniono miejsc w przedszkolach, a które zmuszone były do odwożenia dzieci do przedszkoli w innych dzielnicach
 • poprawa estetyki i zagospodarowania terenu inwestycji z minimalną ingerencją w środowisko naturalne, w zgodzie ze równoważonym rozwojem.

 

Nazwa Projektu: „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla Przedszkola Publicznego nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  5 953 262,66 zł

Wartość dofinansowania: 1 811 927,06 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, stanowiących zaplecza Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, tj.: na dachu pływalni krytej Laguna oraz na dachu sali gimnastycznej (budynek sąsiadujący z budynkiem basenu).

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Montażu paneli fotowoltaicznych – łącznie 126 paneli po 63 moduły ogniw PV na każdym z dachów. Moc nominalna ogniwa fotowoltaicznego 315 Wp.
 2. Montaż konstrukcji do zamocowania paneli fotowoltaicznych.
 3. Układ transformacji energii.
 4. Instalację elektroenergetyczną.
 5. Instalację teletechniczną.
 6. Instalację odgromową.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu: 

Celem głównym projektu jest:

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania pływalni krytej Laguna.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju ”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  395 668,62 zł 

Wartość dofinansowania: 273 429,53 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku.
 2. Montaż inwerterów fotowoltaicznych.
 3. Montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami.
 4. Instalacje: odgromową i uziemieniową.
 5. Montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej – całość energii wykorzystana na potrzeby własne budynku.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu: 

Celem głównym projektu jest: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  385 253,76 zł 

Wartość dofinansowania: 240 688,89 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp obejmująca swoim zakresem montaż i konfigurację urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku SP nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 125a, która obejmuje wykonanie:

 • modułów fotowoltaicznych z systemem samoodsnieżania na dachu szkoły;
 • doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami;
 • wew. i zew. tras kablowych systemu fotowoltaicznego;
 • Systemu Zarządzania Energią;

Zdolność wytwórcza instalacji została zaprojektowana tak aby zaspokoić realne zapotrzebowanie obiektu na energię. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu: 

Celem głównym projektu jest:

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania budynku SP1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  372 516,05 zł 

Wartość dofinansowania: 315 837,84 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kW obejmująca swoim zakresem montaż i konfigurację urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmuje:

 • montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,
 • montaż inwertera fotowoltaicznego,
 • montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
 • instalację odgromową i uziemiającą.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu: 

Celem głównym projektu jest:

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania budynku SP nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  113 666,84 zł 

Wartość dofinansowania: 96 231,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 21 kW obejmująca swoim zakresem montaż i konfigurację urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, która swym zakresem obejmuje:

– montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,
– montaż inwerterów fotowoltaicznych,
– montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami.

Wytworzona energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku.

Cele Projektu: 

Celem głównym projektu jest:

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania budynku SP nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Wartość projektu: 258 850,00 zł
Wartość dofinansowania: 219 402,37 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z rozbudową (dobudowa budynku przedszkola nr 7) i częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół szkolno-przedszkolny oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Budynek przedszkola nr 7 zostanie dobudowany do istniejącej Szkoły Podstawowej nr 1 i funkcjonalnie z nią połączony na poziomie parteru.

Planowane prace:

• termomodernizacja budynku SP1 z jego rozbudową i przebudową,

• budowa budynku przedszkola,

• rozbiórka budynku „Domu Nauczyciela”,

• budowa drogi pożarowej oraz 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

• plac zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza mediów, ciągu dla pieszych,

• przebudowa i budowa instalacji gazowych, odgromowych, oświetlenia LED, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechnicznych, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej grawitacyjnej,

• budowa instalacji fotowoltaicznej, składającej się z paneli na dachu projektowanego przedszkola. 

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę SP1 w Jastrzębiu-Zdrój.

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

- Wymiany źródła ciepła

- Zmniejszenie niskiej emisji

- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku

- Obniżenie kosztów utrzymania budynku

- Poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej

- Częściowa realizacja założeń PGN w gminie

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu są:

- wzrost komfortu użytkowania budynku

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

 

Nazwa Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  11.507.688,89 zł

Wartość dofinansowania: 1.056.713,88 zł, w tym:

 

    wartość dofinansowania UE: 945.480,84 zł,

    wartość dofinansowania z budżetu państwa: 111.233,04 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Projekt, w zakresie przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 17, obejmuje następujące prace:

- adaptację poddasza na cele użytkowe,

- przebudowę dachu szkoły polegający na wymianie istniejącego pokrycia z blachy na dachówkę, wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, wykonaniu doświetlenia projektowanych pomieszczeń,

- montaż dźwigu osobowego,

- zabezpieczenie budynku na działanie szkód górniczych,

- dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p/poż.,

- remont łazienek,

- wymianę posadzek,

- wyposażenie nowoprojektowanych pomieszczeń,

- wykonanie instalacji sanitarnych na poddaszu,

- wymianę źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową z regulacją instalacji c.o.,

- przebudowa instalacji odgromowej.

W zakresie termoizolacji budynku, zaprojektowano:

- roboty rozbiórkowe,

- termomodernizację budynku (w zakresie elewacji oraz dachów),

- izolację ścian fundamentowych,

- wymianę części okien i drzwi zewnętrznych,

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę SP17 w Jastrzębiu-Zdrój.

 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

-Wymiany źródła ciepła

-Zmniejszenie niskiej emisji

-Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku

-Obniżenie kosztów utrzymania budynku

-Poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej

-Częściowa realizacja założeń PGN w gminie

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu są:

-wzrost komfortu użytkowania budynku

-wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Nazwa Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  17.822.924,82 zł

Wartość dofinansowania: 1.585.917,29zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, w celu poprawienia efektywności energetycznej.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

I. Roboty termoizolacyjne budynku szkoły, w tym m.in. wymianę części okien oraz drzwi zewnętrznych,

II. Dostosowanie obiektu do przepisów ppoż,

III. Przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych,

IV. Remont wejść,

V. Przebudowa łazienek (dostosowanie do aktualnych przepisów),

VI. Przebudowa kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów),

VII. Roboty instalacyjne:

• wymiana wewnętrznej instalacji c.o.,

• wymiana instalacji wod.-kan. wraz z instalacją hydrantową,

• wymiana instalacji gazowej,

• wymiana wentylacji sali gimnastycznej,

• wentylacja wraz z klimatyzacją pomieszczeń kuchni,

• wymiana starej instalacji aluminiowej na miedzianą,

• wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED),

• wymiana instalacji odgromowej. 

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę SP 18 w Jastrzębiu-Zdrój.

 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

- Wymiany źródła ciepła

- Zmniejszenie niskiej emisji

- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku

- Obniżenie kosztów utrzymania budynku

- Poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej

- Częściowa realizacja założeń PGN w gminie

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu są:

- wzrost komfortu użytkowania budynku

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

 

Nazwa Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

 

Wartość projektu:  9 454 434,35 zł 

Wartość dofinansowania: 3 113 404,99 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Opis Projektu:

Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”

Całkowity koszt zadania: 7 556 118,92 zł

Dofinansowanie: 6 594 476,22 zł (w tym 85% tj. 5 900 320,83 zł ze środków unijnych, 10% tj. 694 155,39 zł ze środków budżetu państwa).

 

Projekt zakłada dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego do pełnienia funkcji kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek obecnie jest nieużytkowany.

W wyniku realizacji projektu w obrębie budynku utworzone zostaną:

- w piwnicy pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i warsztatowe oraz archiwa i ciemnia,

- na parterze: pomieszczenia sali wystawienniczej mieszczącej do 50 osób, zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych i toalet,

- na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe, pracownie, poczekalnię z punktem informacji, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia toalet.

W zmodernizowanym zabytkowym obiekcie świadczona będzie nowa oferta kulturowa. Organizowane będą m.in. wystawy sztuki współczesnej i artystycznej, powstanie pracownia fotograficzna z ciemnią oraz punkt do obserwacji nieba.

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego obiektu Łazienki III w Jastrzębiu- Zdrój.

Cele szczegółowe:

- Wykonanie prac zabezpieczających obiekt przed degradacją i umożliwiających realizację nowej oferty kulturalnej.

- Zachowanie dorobku kulturowego miasta.

- Wzrost kompetencji społecznych mieszkańców Miasta.

- Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury.

- Stworzenie infrastruktury kulturalno-społeczno-edukacyjnej mającej wpływ na poprawę sytuacji społecznej Jastrzębia-Zdroju.

- Poprawa estetyki zabudowy Parku Zdrojowego oraz wzrost jego atrakcyjności turystycznej.

Cel główny jest zgodny z celem działania 5.3.1. „Dziedzictwo kulturowe - konkurs” RPO WSL na lata 2014 – 2020 jakim jest:

zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu. Realizacja projektu w pełni wpisuje się w założenia wskazanego działania, prowadząc do podniesienia atrakcyjności zabytkowego obiektu Łazienki III.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przygotowywanego dla szkolnictwa specjalnego. Termomodernizacja jest częścią dużego projektu polegającego na przystosowaniu budynku do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W efekcie głębokiej termomodernizacji budynku zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłu PM10, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wartość Projektu: 3 177 250,06 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 543 076,45 zł

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16  Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16  Jastrzębiu-Zdroju”.

Przedmiotem projektu są działania termomodernizacyjne w dwóch budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 14 i 16.

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 zaplanowano:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu;
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, wykonanie kotłowni gazowej wspomaganej gazową pompą ciepła;
- modernizację instalacji wentylacji mechanicznej polegającą na montażu kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami i innym osprzętem, montaż nawiewno-wywiewnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i automatyką;
- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne;
- montaż paneli fotowoltaicznych;

Dodatkowym elementem założeń projektowych jest zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych w postaci dostosowania elementów utwardzenie terenu dla osób niewidomych i słabowidzących (kostka integracyjna ostrzegająca przed wejściem na schody czy jezdnię) oraz przebudowa toalety na piętrze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 zaplanowano:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu;
- wymianę drzwi zewnętrznych;
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, wykonanie kotłowni gazowej wspomaganej gazową pompą ciepła;
- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej polegającą na modernizacji źródła ciepła w zakresie wytwarzania c.w.u., montaż dodatkowych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. i montaż armatury wodooszczędnej;
- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Dodatkowym elementem założeń projektowych jest zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych w postaci dostosowania elementów utwardzenie terenu dla osób niewidomych i słabowidzących (kostka integracyjna ostrzegająca przed wejściem na schody czy jezdnię) oraz przebudowa toalety na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Wartość Projektu: 1 460 548,57 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 850 047,91 zł

Przebudowa budynku ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 3 836 989,81 zł.

Wartość projektu: 4 544 595,26 zł.

Inwestycja polegać będzie na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zostaną utworzone nowe lokale socjalne, poprzez wykonanie nadbudowy dwóch dodatkowych kondygnacji budynku i adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejących oraz utworzeniu Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową. W wyniku realizacji projektu powstanie 19 nowych lokali socjalnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót w części istniejącej obiektu obejmować będzie m.in.:
– remont kapitalny dwóch kondygnacji istniejących,
– termomodernizacje budynku,
– budowę placu zabaw oraz boiska, które będzie służyć mieszkańcom wszystkich budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116.

Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji

Opis Projektu:

Miasto Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do projektu pod nazwą „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w programie RPO WSL 2014-2020 w naborze nr RPSL.02.01.00-IŻ.01-24-125/16.

Działania realizowane w ramach projektu służą zwiększeniu ilości i podniesieniu jakości świadczonych e-usług wykorzystujących informacje gromadzone w zmodernizowanych bazach danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotychczasowe formy udostępniania map, danych i innych informacji, których źródłem są bazy danych EGiB, BDOT500 i GEUST oraz zdigitalizowane materiały zasobu, zostaną uzupełnione o szeroką ofertę e-usług. Usprawnienie korzystania z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy komunikacji elektronicznej zarówno przez klientów zewnętrznych jaki i wewnętrznych Urzędu spowoduje możliwość szerszego rozpowszechnienia informacji gromadzonych w zasobie oraz znaczne ułatwienie ich pozyskania przez zainteresowane osoby.

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową dzięki rozwojowi e-usług publicznych, których podstawą mają być zmodernizowane geodezyjne bazy danych prowadzone przez prezydenta miasta na prawach powiatu.

Celami szczegółowymi są:

 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
  i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034);
 • utworzenie bazy danych BDOT500 zgodnej z modelem pojęciowym określonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);
 • założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej z modelem pojęciowym określonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 1938);
 • digitalizacja materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego;
 • zwiększenie ilości i jakości świadczonych e-usług, na 3, 4 i 5 poziomie dojrzałości.

Rezultatami projektu będą:

 • zmodernizowane bazy danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT;
 • ortofotomapa lotnicza i numeryczny model terenu;
 • zasilenie systemu PZGiK zbiorem zdigitalizowanych materiałów zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego;
 • budowa geoportalu internetowego przeznaczonego do realizacji usług zamawiania
  i udostępniania danych i informacji z baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z możliwością dokonania płatności elektronicznej;
 • rozbudowa infrastruktury istniejących systemów teleinformatycznych wraz z zakupem niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu – operatorów baz danych;
 • integracja budowanego systemu z platformami ePUAP i SEKAP oraz umożliwienia dostępu do danych oraz zakup dokumentów z pzgik poprzez urządzenia mobilne.

Nazwa Projektu: „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 4 215 125,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 567 461,74 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 904 874,62 zł.

Wartość dofinansowania: 859 630,89 zł. (w tym 85% , tj. 769 143,43 zł. ze środków unijnych oraz 10%, tj. 90 487,46 zł. ze środków Budżetu Państwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis Projektu:

Projekt "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju" to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Cele Projektu:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 12.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Poddziałanie 12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” RPO WSL 2014-2020.

Planowane efekty:

Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w 2 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

 • Zespół Szkół Zawodowych (pracownia dla nauki zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji),
 •  Zespół Szkół nr 6 (pracownia dla nauki zawodu technik elektryk oraz (pracownia dla nauki zawodu technik informatyk).

 

Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2

Nazwa Projektu: Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 911 967,20 zł

Wartość dofinansowania: 775 172,12 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis Projektu:

Projekt pn. "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2" to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Cele Projektu:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 12.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Poddziałanie  12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” RPO WSL 2014-2020.

Planowane efekty:

Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w 3 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 9 (pracownia dla nauki zawodu kucharz/piekarz),
 • Zespół Szkół nr 2 (pracownia dla nauki zawodu kucharz/ technik wyżywienia i usług gastronomicznych, pracownia dla zawodu technik logistyk, pracownia dla nauki zawodu technik ekonomista),
 • Zespół Szkół nr 6 ( pracownia dla nauki zawodu technik analityk, pracownia dla nauki zawodu technik mechatronik).

 

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i przebudowa obiektów Zespołu Szkół nr 5 i Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Staszica 10 w Jastrzębiu-Zdroju, w celu poprawienia efektywności energetycznej obiektów.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Projekt, w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku ZS nr 5, obejmuje prace:

I. Roboty termomodernizacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu:

- likwidacja zewnętrznej klatki schodowej,

- termomodernizację budynku szkoły,

- wymianę części drzwi zewnętrznych,

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku;

II. Roboty instalacyjne - elektryczne,

III. Roboty instalacyjne i sanitarne.

Projekt, w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ, obejmuje prace polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego. Dodatkowo zaprojektowano rozbiórkę części łącznika między budynkiem ZS nr 5 a halą warsztatów CKZ i jego adaptację na wiatrołap.

 

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej stanowiącego

siedzibę CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdrój.

 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych tj.:

- Zmniejszenie niskiej emisji

- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku,

- Obniżenie kosztów utrzymania budynku,

- Poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej,

- Częściowa realizacja założeń PGN w gminie.

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu są:

- wzrost komfortu użytkowania budynku

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem

środowiska i ekologią.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

 

Nazwa Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  12 605 297,88 zł

Wartość dofinansowania: 4 179 341,74 zł, w tym:

 • wartość dofinansowania UE: 3 751 804,77 zł,
 • wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 427 536,97 zł.

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu-Zdroju

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu-Zdroju” – realizacja w roku 2019.

 

Celem inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez wykonanie termomodernizacji, wymianę źródeł ciepła oraz przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

 

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

 • dla obiektu Komuny Paryskiej 14
 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
 2. wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 3. modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi
 4. wymiana źródła ciepła – wymiana kotła węglowego na gazową pompę ciepła wspomaganą kotłem gazowym
 5. budowa wewnętrznej instalacji gazu
 6. modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej polegająca na montażu kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami i innym osprzętem, montażu nawiewno-wywiewnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i automatyką
 7. wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne
 8. montaż instalacji fotowoltaicznej
 9. dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

 

 • dla obiektu Komuny Paryskiej 16
 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
 2. wymiana drzwi zewnętrznych
 3. modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi
 4. wymiana źródła ciepła – wymiana kotła węglowego na gazową pompę ciepła wspomaganą kotłem gazowym
 5. modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej polegająca na zmianie źródeł ciepła w zakresie wytwarzania c.w.u., montaż dodatkowych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. i montaż armatury wodooszczędnej
 6. wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne
 7. dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

 

Na realizację inwestycji gmina Jastrzębie-Zdrój uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 dla Osi Priorytetowej IV Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałenie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 578 203,53 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania 850 047,91 zł.

Polecamy