Ekologia

Dotacje

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

  • budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
  • budowy przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego,
  • likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę oraz kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem,
  • podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
  • zakupu i montażu w nowobudowanych budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. na biomasę, opalanych gazem, energią elektryczną oraz ogrzewania elektrycznego,
  • zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W celu uzyskania dotacji przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z miastem. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020 A do chwili wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na te cele. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok. 509, bud. A, V piętro) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

UWAGA:

  • dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. węglowego z automatycznym podajnikiem, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w miejską sieć centralnego ogrzewania, w sieć gazową, co należy potwierdzić dokumentem wystawionym przez zarządzające podmioty,
  • kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem oraz kocioł na biomasę musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign;
  • warunkiem udzielenia dotacji do wymiany kotła c.o. jest udokumentowanie złomowania starego urządzenia grzewczego.

 

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 4785 326.

Polecamy