Strefa mieszkańca

Małe zlecenia

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych zleceń”, której podstawę prawną stanowi art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
•    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
•    łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zleca realizację zadania. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055).

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty w wyżej wskazany sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty pisemnie do Wydziału Dialogu Społecznego – Referatu Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.


Oferta: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 12.08.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym. Oferta została złożona przezJastrzębski Klub Tenisa Stołowego z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14a 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 20.08.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 12.08.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym. Oferta została złożona przezJastrzębski Klub Tenisa Stołowego z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 20.08.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Azyl IV czyli domek na zimę dla miejskich kotów

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 10.08.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Azyl IV czyli domek na zimę dla miejskich kotów”. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.08.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Magiczny zakątek

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 20.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Magiczny zakątek”. Oferta została złożona przez Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 30.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Malwa EKO - powrót do natury

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 02.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Malwa EKO - powrót do natury”. Oferta została złożona przez Polski Związek Działkowców
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 13.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pszczoły w mieście

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 01.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.„Pszczoły w mieście”. Oferta została złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach,
ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 9.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2020

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 24.06.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2020. Oferta została złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia Grabówka.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 6.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: V Turniej Bokserski imienia Tadeusza Wijasa

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 20.04.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: V Turniej Bokserski imienia Tadeusza Wijasa. Oferta została złożona przez„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie” z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 30.04.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Zwierzakomania

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 21.02.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwierzakomania. Oferta została złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach z siedzibą przy ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 05.03.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pomoc dla miejskich kotów III

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04.02.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc dla miejskich kotów III. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 13.02.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Program UNPLUGGED

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.01.2020  r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program UNPLUGGED. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 29.01.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.01.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 29.01.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Polecamy