Strefa mieszkańca

Małe zlecenia

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych zleceń”, której podstawę prawną stanowi art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
•    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
•    łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zleca realizację zadania. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055).

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty w wyżej wskazany sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty pisemnie do Wydziału Dialogu Społecznego – Referatu Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 


2020 rok

Oferta: Pomoc dla miejskich kotów III

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04.02.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc dla miejskich kotów III. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 13.02.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta realizacji zadania publicznego: Pomoc dla miejskich kotów III

Formularz uwag

Protokół - oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc dla miejskich kotów III

Oferta: Program UNPLUGGED

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.01.2020  r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program UNPLUGGED. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 29.01.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta realizacji zadania publicznego: Program UNPLUGGED

Formularz uwag

Protokół - oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program UNPLUGGED.

 

Oferta: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.01.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 29.01.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl

Oferta realizacji zadania publicznego: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI

Formularz uwag

Protokół - oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI.


2019 rok

Oferta: „Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.08.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2019. Oferta została złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 5.09.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: „Wakacje ze sztuką – twórcze warsztaty dla dzieci”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój  05.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wakacje ze sztuką – twórcze warsztaty dla dzieci”. Oferta została złożona przez Fundację Pasjonaci, ul. Libowiec 6c, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag

Protokół

Oferta: „XX Śląski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 06.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „XX Śląski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim”. Oferta została złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie, ul. Orzepowicka 15 A, 44-217 Rybnik.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Zdrowe ciało, zdrowa psychika, zdrowa planeta

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowe ciało, zdrowa psychika, zdrowa planeta”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „WZRASTAJ”, ul. Śląska 95/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 13.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Można ubiegać się o dotacje w trybie małego zlecenia w dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia. Kwota do realizacji w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - 7 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej pod numerem tel. 32/4785381

Małe zlecenia w dziedzinie edukacji

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie edukacji.

Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia. Kwota do realizacji w dziedzinie edukacji - 2 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji pod numerem tel. 32/4785171

 

Oferta: "Ci ,co skaczą i fruwają na nasz plener zapraszają"

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 16.04.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ci ,co skaczą i fruwają na nasz plener zapraszają”, złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” z siedzibą przy ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.04.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

INFORMACJA: Można ubiegać się o dotacje w trybie małego zlecenia w dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia. Kwota do realizacji w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - 7 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej pod numerem tel. 32/4785381

Oferta: Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 18.03.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju. Oferta została złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 27.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Zwierzakomania

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.03.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwierzakomania, złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach z siedzibą przy ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 27.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: „EKO-BAJANIE”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 07.03.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „EKO-BAJANIE”, złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” z siedzibą przy ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 19.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 102A, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Żelazny Szlak Rowerowy – atrakcja turystyczna miasta Jastrzębie-Zdrój

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 27.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Żelazny Szlak Rowerowy – atrakcja turystyczna miasta Jastrzębie-Zdrój”. Oferta została złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 12.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie Bez Granic z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 11 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 12.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Pomoc dla miejskich kotów II

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla miejskich kotów II”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag

Protokół

Oferta: Azyl III czyli domek na zimę dla miejskich kotów

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Azyl III czyli domek na zimę dla miejskich kotów”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.       

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag

Protokół

Oferta: Wolni od uzależnień

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 23.01.2019  r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wolni od uzależnień”.

Ofertę złożyła Fundacja Fenix - „Powstań do Życia”, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pawła Pośpiecha 1A.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 7.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół


Oferty: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI, Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 10.01.2019 r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

- Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI,
- Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje.

Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 23.01.2019 r., może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.

Oferta - Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI
Oferta - Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje

Formularz uwag
Protokół - Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI
Protokół - Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje


 

Polecamy