Dla mieszkańca

OPP

Informacje podstawowe

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz ich funkcjonowanie  jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dział II, Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21 ww. ustawy, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ww. ustawy mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

Podmioty uprawnione uzyskują status organizacji pożytku publicznego w postępowaniu rejestrowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych w celu rejestracji OPP, w tym wzory wniosków oraz obowiązków sprawozdawczych, dostępne są pod adresem: https://poradnik.ngo.pl/status-organziacji-pozytku-publicznego-opp-1proc

Wykaz jastrzębskich organizacji pozarządowych pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok:

L.p.

KRS

Nazwa

1.

0000001575

JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE

2.

0000001767

"BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE"

3.

0000002718

STOWARZYSZENIE "JESTEM SOBĄ WIĘC TAŃCZĘ"

4.

0000002790

TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ"

5.

0000003024

KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

6.

0000003038

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

7.

0000003272

STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU

8.

0000003483

JASTRZĘBSKA UROLOGIA

9.

0000012970

HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

10.

0000148945

"POMOCNA DŁOŃ"

11.

0000291970

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH "CZTERY ŁAPY"

12.

0000364436

"FUNDACJA OGNIWO"

13.

0000508025

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WSPÓLNY ROZWÓJ"

14.

0000508487

STOWARZYSZENIE "PSYJACIELE"

15.

0000585628

FUNDACJA RAZEM DO SPRAWNOŚCI PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

16.

0000689727

STOWARZYSZENIE JASTRZĘBSKI KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO

17.

0000012847

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

18.

0000225587

POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

19.

0000190280

OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" Śląskie - „Wigor" (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor" Jastrzębie-Zdrój), lub  Śląskie - „Iniemamocni” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni” Jastrzębie-Zdrój)

20.

0000273051

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

Polecamy